Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

107

Wanneer nu effecten, door eenzelfden debiteur uitgegeven, tegen een reëele rente, varieerende tusschen 5.28 en 6.15%, verhandeld worden, dan moeten er andere factoren zijn, die den prijs beinvloeden, dan enkel de uitkeering en dan is het ook zeer onnauwkeurig om van een specialen rentevoet voor iederen debiteur te spreken.

Uit de wetenschappelijke balans van het Ongevallenfonds 1922 citeeren we: „De prijs is niet alleen functie van risico en rentestand, maar wordt tevens door talrijke andere invloeden bepaald, en niet in de laatste plaats drukt de gebrekkigheid van het onderscheidingsvermogen van de geldmarkt er haar stempel op".

Ook in de „Economisch-Statistische Berichten" van November 1918 bleek bij een polemiek over de koersen van onze staatsleeningen, dat behalve de rentabiliteitswaarde ook andere oorzaken een grooten invloed op de koersen van prima obligatiën uitoefenen, zooals b.v. de onkunde van velen om de juiste rentabiliteit te berekenen. Professor van Qijn schreef op blz. 1038:

„Ik wil den heer Parijn dadelijk toegeven, dat het groote publiek de zaak niet nauwkeurig uitrekenen kan; ik neem gaarne van hem aan, dat de meeste commissionnairs dat ook niet kunnen, al is het bedroevend, dat zij die de menschen leiden bij hunne beleggingen, zoo weinig op de hoogte zijn van het artikel, waarin zij doen en dat velen schijnen te meenen, dat men voor commissionnair in effecten niet veel meer behoeft te weten dan hoe men een provisie-nota becijfert (die aldoor hooger wordt)".

We komen op de andere factoren, die naast de onmiddellijke rentabiliteitswaarde den koers van obligaties bepalen, in het hoofdstuk over de kans nader terug en zullen dan tevens ons eigen standpunt in deze nader uiteenzetten.

Zijn de grootte van den coupon en de mathematische waarde van de uitlotingskans geen uitsluitende prijsbepalende elementen bij obligaties, nog minder is dit het dividendbedrag bij aandeelen.

We voegen hier een staat bij van de rendementen van diverse aandeelen. Aan het rendement ligt de eerste koers ten grondslag, die tot stand kwam, nadat het dividend betaalbaar was gesteld. In den tijd kort na het declareeren van dividend zal de koers zich daarnaar moeten richten, wil het dividend de prijsbepalende factor zijn.

Sluiten