Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

De verkoopers, veelal de premiehandelaars en beroepsspeculanten, meenen dat de fluctuaties kleiner zullen zijn, althans dat het koersverloop niet zóó snel zal geschieden, dat het hen onmogelijk zal zijn hun risico door andere transacties, voornamelijk op vasten termijn, te dekken.

De koopers verwachten daarentegen, dat ze grooter zullen zijn. Neemt men dus koopers en verkoopers bijeen, dan vormen de stellagespanningen de gemiddeld verwachte koersfluctuatie.

Nu komen premieaffaires te Amsterdam niet heel veel voor. Daarbij komt nog dat de prijzen, waartegen deze zaken worden gedaan, niet algemeen bekend worden gemaakt. Dientengevolge ontbreken den out-sider in ons land vrijwel alle objectieve middelen om zich van de beursopvattingen betreffende de prijsschommelingen een beeld te vormen. De schatting berust geheel op een door ervaring ontwikkeld marktgevoel.

De speculativiteit is van grooten invloed op de prijsvorming. Vele beleggers wenschen geen kwade kansen te loopen en zijn bereid alle goede kansen op te offeren en tevens een laag rendement te trekken, mits zij slechts zoo min mogelijk aan kwade kansen behoeven blootgesteld te worden. Anderen wenschen juist een speculatief bezit, zijn bereid kwade kansen te loopen mits daar slechts goede tegenover staan. Zij worden daarbij ondersteund door het feit, dat het speculatieve fonds meer de aandacht trekt en dientengevolge een ruimere markt heeft, waardoor het betrekkelijk gemakkelijk wordt eene positie af te wikkelen.

Bij iedere belegging vraagt men zich dan ook steeds af in hoeverre men op een speculatief bezit gesteld is.

Of de goede kansen te hoog en de kwade kansen te laag worden gewaardeerd, of omgekeerd, zal grootendeels afhangen van de intensiviteit van de vraag van een dezer groepen van beleggers boven de andere groep.

Van groote beteekenis voor de speculativiteit zijn: politieke factoren, de aard van het bedrijf, valuta-verhoudingen, de verhouding tusschen eigen en vreemd kapitaal enz. Daarnaast maken zich nog andere invloeden merkbaar, zooals de aard van de houders van een fonds, die zich bezwaarlijk objectief laten vaststellen.

Hoe groot de invloed van politieke factoren kan zijn, blijkt uit noteeringen van publieke schulden uit vroegere tijden, waarvan hierna een paar voorbeelden volgen.

Sluiten