Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

'De kans, voortvloeiend uit veranderingen in valuta-verhoudingen, is in twee deelen te splitsen n.1.

Ie. hoe die kans op de waarde van obligaties inwerkt en

2e. hoe op de waarde van aandeelen.

le. Veronderstellen we, dat een ieder, op een uitzondering na, valuta depreciatie onwaarschijnlijk acht. Deze eenling evenwel meent, dat de kans op niet-depreciatie even groot is als die op een depreciatie van 50%. Hij heeft verder de keuze tusschen twee fondsen b.v. twee 6% obligaties, beide a 100% verkrijgbaar, waarvan de eene is uitgedrukt in een geldsoort, waarvan ook z.i. depreciatie uitgesloten is. Tot welken koers zal zulk een belegger nu bereid zijn de obligatie te koopen, die wel aan een depreciatie van 50% is blootgesteld?

Koopt hij die obligatie, dan is de prijs, die hij wenscht te betalen, als volgt verdeeld n.1. een gedeelte waarvan hij z.i. ook na de depreciatie zeker is, in dit geval dus fl. 500.—, en een bedrag dat hij voor de kans betaalt om de andere fl. 500.— te behouden; hiervoor zal hij slechts fl. 250.— willen geven. Is de valuta nog niet gedeprecieerd, dan staat het voor hem dus gelijk of hij voor de eerste obligatie 75% betaalt of voor de valutavaste obligatie 100%. Ter vereenvoudiging hebben we hier de aflossingsbepalingen en de conversiekans vewaarloosd.

Zoolang slechts een eenling zoo over de kans denkt, is het ondenkbaar, dat het veel invloed op de noteering zal uitoefenen. Alleen als hij als verkooper zou optreden voor een betrekkelijk groot aantal stukken ware eene daling mogelijk.

Wordt echter depreciatie van een momenteel nog volwaardige geldsoort waarschijnlijk geacht door velen, dan komt dit tot uiting in dalende koersen. Eigenaars van effecten zullen tot omruiling van hun bezit overgaan en slechts schuldbrieven wenschen, uitgedrukt in een valuta, die boven verdenking staat. Voor hen toch bestaat, zoolang de aan waarde vermindering onderhevige schuldbrieven nog niet in koers gedaald zijn, geen enkele reden om die niet om te ruilen in waarde vaste. Er bestaat in een degelijk geval een slechte kansverdeeling n.1. wel kans op waarde verlies, maar niet op winst. Men zal de kans op depreciatie moeten gaan waardeeren, hetgeen in den koers tot uitdrukking zal komen. In Nederland hebben we dit zien gebeuren toen er depreciatie van den gulden werd verwacht. De koersen van obligaties daalden sterk.

Sluiten