Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f127

waarbij het vreemde kapitaal juist door het geldkapitaal wordt gedekt en het eigen kapitaal dus correspondeert met het goederenkapitaal.

In de practijk zal de effectenbezitter echter ieder geval op zich zelf dienen te beschouwen. De ervaring heeft namelijk geleerd, dat depreciatie in die mate op het bedrijfsproces inwerkt en op de winst uit dit proces, dat de vermogenswaarde op den achtergrond gedrongen wordt en de „earning power" naar voren komt.

Spoorwegaandelen, dus juist aandeelen van maatschappijen die veel schulden, veel zakelijk goed en weinig vorderingen en kasgeld hebben, waar dus de vermogenswaarde het sterkst behoorde te stijgen, dalen in waarde, omdat de spoorwegen en in het algemeen alle „public-utility companies" door contracten en concessievoorwaarden zoo aan banden gelegd zijn bij hun prijsstelling, dat de vermogenswaarde het grootste deel van haar waardebepalenden invloed verliest.2) In „Comment placer son argent aujourdhui?" par Alexandre Massebeuf, blz. 161 vindt men het volgende staatje.

Actions de chemins de fer

Valeur Dec. 1913 Juillet 1923

cours en fr. or cours en frs. papier en fr. or.

Est 914 „ 891 „ 245.30

Lion 1284 „ 1044 „ 313.20

Midi 1111 890 „ 267.—

Nbrd 1705 „ 1350 „ 405.—

Orléans 1 1315 „ 960 „ 288.—

Men ziet hieruit, dat de prijs in papier zelfs nog beneden den goudprijs van 1913 ligt.

'Doch ook die ondernemingen, die bij de prijsstelling van haar producten niet aan contractueele banden gebonden zijn, kunnen haar prijzen slechts onvolkomen aanpassen aan de daling van de waarde van het geld, hetzij omdat een anti-woekerwet verbiedt meer dan een zeker percentage op den kostprijs te zetten, hetzij omdat de concurrentie, door gebrek aan inzicht in het

*) 'Het wil ons evenwel voorkomen, dat hoe belangrijk ook het inflatiegevaar is geweest in de abnormale jaren, die achter ons liggen, men verkeerd doet, daarop een vasten regel voor de bedrijfsleiding te willen opbouwen.

2) Of deze invloed blijvend sterker zal zijn dan die welke van de vermogenswaarde uitgaat, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

Sluiten