Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

DRIE JAVAANSCHE GOEROE'S L Kjai Hasan Maulani van Lengkong.

In het begin van 'het jaar 1842- deed' een zonderling gerucht in het Oosten der Preanger-regentschappen de ronde; en maakte dat het hart van menigeen met bange bezorgdheid voor de onmiddellijke tcekomst vervuld'was. En het bleef niet bij een gerucht alleen; er werden oök brieven verspreid, waarvan het origineel, naar men zeide, in Pangsor ontvangen was, en wat daarin stond moest een ieder wel de angst om het hart doen slaan. Daarin toch werd verteld, dat de beroemde kjai Hasan Maulani • van Lengkong op zekeren dag, zonder dat er iemand was, die tot hem sprak, een stem had gehoord, die hem vroeg: „Kjai, wilt gij met het stempel des duivels gestempeld worden?"

De kjai had geantwoord: „Hoezoo, gestempeld? Ik ,die Allah en Zijn gezant dien en vereer?"

Teen had de stem gezegd: „Zoo ge niet met het stempel des duivels gestempeld wilt worden, moet ge het door een heilmaaltijd bezweren, en dan zal hét al wat op het land en in het water is, al wat op de wereld is, mede wel gaan, en voor al wat bezield is' moet gij dat heilmaal mede geven, opdat het hun wel ga, en alle djins, duivels en booze geesten hun niet schaden. De tijd voor dat heilmaal is des Vrijdags na de avondsalat, of des Donderdags, of des Dinsdags. Geen goede aardewerk-schotels moogt ge ervoor gebruiken, alleen maar afgedankte. En wat er overblijft, moet ge niet mee naar huis laten nemen; laat het liggen, vleeschgerechten en rijst, toebereid in velerlei vorm, zoo ge niet tevoren het gebed om vergiffenis hebt uitgesproken."

Overal waar deze tijding doordrong, in Soekapoera, in Limbangan, richtte de voor het stempelen des duivels beangstigde bevolking slamëtans aan, en de onrust werd op die.plaatsen min of meer epidemisch. Er waren echter ook enkele nuchtere geesten,

Sluiten