Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

vallene zoo zwaar te treffen als het geval geweest is. Zu bewust tevens dat men te Batavia, hoewel door het alarmeerend optreden der beide residenten tenslotte ook ietwat verontrust, jegens hem van goede wille was, en geenszins overtuigd, dat nu verbanning zonder meer volgen moest. Maar goede wil alleen blijkt zoo vaak tegenover den kennelijken onwil van anderen geen bergen te kunnen verzetten. )

Kjai Hasan zou reden krijgen zijn verwachtingen van deze beschikking niet al te hoog te spannen. ' '

In Mei 1844, dus ruim een jaar na bovenvermelde beslissing, diende Mohammad Hakim, een zoowat 20-jarige zoon van onzen Kjai een request in, waarbij hij aan het genomen besluit herinnerde, en den terugkeer zijns vaders verzocht. Het volgend jaar werd er inderdaad van den resident van Menado een zeer gunstig rapport ontvangen, zoodat bij den resident van de Preanger geïnformeerd werd of er bezwaar bestond tegen zun terugkeer, daar er te Menado hoegenaamd geen reden tot klachten was.

D* resident vond het echter gewaagd, aan te nemen dat de verwijdering naar elders zoodanig op hem gewerkt zou hebben, dat hij in den vervolge uit vrees zou afzien van alle bemoeienis met de zaken der bevolking, en dat hij van zijn verkeerden godsdienstijver en zucht om de meer eenvoudigen tot vreemde en van de Mohammedaansche leer afwijkende begrippen te brengen, en invloed, strijdig met dien der wettige hoofden uit te oefenen, zou zijn teruggekomen. Hij achtte het zeker dat een tijdvak van drie jaar geen zoodanige veranderingen in personen of omstandigheden kon hebben gebracht, dat Hasan Maulani, daarnaar trachtende, niet weer denzelfden invloed als vroeger zou kunnen verkrijgen, ja zelfs dat zijn betrekkelijk kortstondige verwijdering bn terugkomst zou kunnen bijdragen om dien invloed te bevestigen en uit te breiden. Ook het goed gedrag te Menado achtte hij van geen béteekenis", zijnde het voor een staatsgevangene in een totaal Vreemd milieu zeer moeilijk, eenigen invloed te verkrijgen. Zijn advies luidde dan ook afwijzend.

1) De politieke verwijdering geschiedt niet voor een bepaalden tijd" wacht.

Sluiten