Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

diens advies niet geheel onpartijdig; hun advies luidde wederom afwijzend, en ook de nieuwe generatie te Batavia wist van de welwillendheid van zooveel jaar geleden niet meer.

Indien men niet zcolang gewacht had, zes en twintig jaren, zou er zulk een vrees niet hebben hoeven bestaan, dat de stokoude grijsaard als levend bewijs voor de deugdzaamheid zijner goddelijke roeping door een ieder opgezocht en gehuldigd zou zijn. De glorie van het martelaarschap scheen nu echter te hel dan dat men riskeeren wilde die in zijn oude woonplaats' te laten uitstralen. En zoo kon men geen aanleiding vinden, toe te staan, dat deze afgeleefde man in zijn laatste dagen door de handen "zijner kinderen verzorgd worden mocht. Het inlandsch bestuur, niet de regent alleen, had geen bezwaar; de resident daarentegen voorzag al dat izijn graf bij mogelijke onlusten een broeinest van kwaadwilligen worden zou. Hij adviseerde dus afwijzend, en ook dit verzoek werd voor inwilliging niet vatbaar geacht.

Teen verzocht een zoon van Kjai Hasan zijn vader te Menado te mogen bezoeken. De resident van Tj^rbon meende ook dit voorshands niet te kunnen tcestaan, maar achtte het toch wenschelijk den Gouverneur-Generaal ermee op de hoogte te stellen, en diens bevalen te vragen, zoo hij inwilliging verkiezen mocht. • A?oes A'bsari verkreeg daarop-de vrijheid ook zonder vergunning der regeering zijn vader te mogen bezoeken.

Den 29sten April 1874 overleed de staatsgevangene Kjai Hasan M&ulani na een ballingschap van twee en dertig jaren.

Sluiten