Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

Egypte te reizen, en dan, wanneer hij zieh had ingescheept, dit gebed dagelijks te reciteeren. Zijn leerlingen zouden dit gebruik tot op dien tijd toe nog steeds hebben nagevolgd. Het voornaamste doel is, zooals zich laat begrijpen, een onderwerping van de zee (taschïr albahr), door middel van een beroep op Allahs hulp, dien hij aan al zijn vrienden in moeilijke omstandigheden deed geworden. Hij immers was het die Abraham uit het vuur redde, en Salomo de macht gaf over menschen, djins en duivelen, enz. De namen Gcds spelen er verder een gewichtige rol.

AlSjadili schijnt een groot kabbalistisch mysticus geweest te zijn. Hij staat als auteur van nog meer hizbs te boek, en ook een mystieke d a'i r a h staat op zijn naam. In de commentaren, die op den hizb albahr geschreven zijn, hebben mystici van hetzelfde slag hun vernuft laten spelen.*) 'Abdallah Murad b.v. schreef een verklaring, waarin hij zich baseerde op drie oudere commentaren. Zijn streven is „durch eine Menge talismanischer Quadrate und Zahlen die geheimen Krafte, welche in den verschiedenen Namen Gottes liegen, naehzuweisen, und beruft er sich dabei, ausser auf die obiffen Commentare, auf Stellen verschiedener die Wort- und Namen-Geheimnisse mit Vorliebe behandelnder Schriftsteller, wie Ahmad alBüni, Abd alRahmdn alBistdmi." 2)

Al mag de oorspronkelijke kracht van het gebed vooral zijn de zee onderdanig te maken, hier in het binnenland van Java kan daarvan geen sprake meer zijn. Het is daarom niet minder waardevol, geschreven als het is in de heilige taal van den profeet, en vol van de heilige namen Gods. Van den „grootsten naam", a 1 i s m a 1 a'za m, dien het eveneens bevat, en die het vooral waardevol maakt, hooren wij hier niet.

Van eene genealogie is ook voorzien de hizb alNawawi; merkwaardigerwijze ontbreekt de auteur zelf daarin. Vijf plaatsen boven Hasan Maulani staat de naam van een bekende persoonlijkheid, n.1. Must af a alBakri, wiens levensloop door alMuradi in zijn Silk aldurar beschreven is. *■) Uit die bron weten wij, dat hij in 1749 overleed. Hoewel de overige namen van de silsilah tot op hem ons niet bekend zijn, is een uit vier leden bestaande reeks van tradenten in een eeuw tijds niet onmogelijk. Op Mustafa alBakri

1) Ahlwardt, o. c. III, bl. 408—410; Van Ronkal, Suppl. cat, Arab. hss. Batavia, bl. 187—189. .

2) Ahlwardt 1. c.

3) Silk aldurar ü a'jön alqarn althani 'asjar, door Abu Fadl Muhammad Challl alMuradi, V, bl. 190 en volg.

Sluiten