Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

3. De Malangjoeda-boekjes.

A. Be op zichzelf staande exemplaren.

De bij Malangjoeda en zijn moerids in beslag genomen primbons kan men in twee groepen onderverdeelen. De meerderheid is van één en hetzelfde type. Dit spreekt van zelf, waar zij uit afschriften van een in Malangjoeda's bezit geweest zijnde prototype bestaat. Zooals in het vorige hoofdstuk is medegedeeld, verspreidde Malangjoeda's plaatsvervanger de brieven en primbon-afschriften, die deze uit Buitenzorg toezond. De drie exemplaren, gemerkt A, H 3 en F, zijn echter van anderen inhoud dan het doorsnêe-type. Door de geweldige verbrokkeling der gegevens, die erin te vinden zijn, leenen zij zich niet voor wedergave in beknopten vorm. De geheele stof is er veel meer specifiek Javaansch getint dan in de Akmalijahprimbon, die den inhoud der andere exemplaren uitmaakt. Men vindt er do'a's, djampe's en geheimzinnige middelen in grooten getale. Verscheidene ervan dienen zich aan als afkomstig van bekende figuren uit de Javaansche geschiedenis, Kjai Ageng Mataram, 1§enopati, Soenan Tègal wangi (Mangkoerat I), Pangeran Poeger, enz. Vermaningen, wetten en uitspraken van Soerja Alam, fragmenten van de Nawala pradata van Senopati, Djajabaja-fragmenten, de leer. der verschillende heiligen, in den vorm der bestaande traditie, zooals die door Binkes is bekend gemaakt, hunne gesprekken over de Ilmoe djati met hunne leerlingen wisselen af met mystieke verklaringen van nijah, takbir, basmalah. salat e. d., met recepten, medicijnen, berekeningen van gunstige en ongunstige dagen, beoordeelingen van krissen, tijdrekenkundige zaken, und kein Ende. Ook vindt men er particuliere notities, een soort dagboekaanteekeningen, b.v. over het vertrek van den G.G. 's Jacob, over de aankomst van een resident, over vreemde verhalen te Madioen gehoord aangaande Soenan Lawoe, over een onderzoek van een controleur naar de poesér ing tanah Djawa, enz. Theosophische stukjes over het tienvoudig wézen van den profeet, den zestienvoudigen oorsprong des menschen, de deelen van de noerboewat, de deelen des menschen in verband met dikir vindt men er naast mystieke beeldspraak, spiegelbeeld en origineel, dienaar en Heer, en ademleer.

Belangwekkende zaken genoeg, maar in zoo groote verscheidenheid, dat ze in kort bestek niet zijn weer te geven. Waar deze primbons bovendien slechts tot de verzameling-Malangjoeda zijn komen te behooren, omdat zij gevonden werden in het bezit

Sluiten