Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

heilige hooger is dan de profeet, die niet meer is dan dat.

De methode om deze uitstekende wetenschap te verkrijgen is als volgt. Men vaste van Dinsdag tot Donderdagavond, en formuleere de intentie, des Dinsdags te vasten voor Adam, des Woensdags voor den godsgezant, en des Donderdags voor Mohammad. Voor den goeroe brenge men mee een stuk goed van zeven ellen lengte, een stuk mat van vier ellen, 9 duiten gewicht wierook, en.voor een sidèkah rasoel een witten haan, als de adept een man, en een witte kip als de adept een vrouw is. Deze laatste zaken worden gewijd aan Adam, Mohammad en rasoel oellah, de engelen, de vier gezellen van Mohammad, de mystieke leeraars, de geloofsgetuigen, en de geleerden.

Om het verbond van den tareq Kamalijah in te gaan moet men weten de beteekenis van de woorden der basmalah, en de belijdenissen van de „waarheid van den godsgezant" (sidq), van het wezen, de eigenschappen en de werken Gods. Na het aannemen des verbonds reciteere men het volgende gebed:

„O Allah, de belijdenis van geest en lichaam, van geest en ziel, is de belijdenis die de zonden, waarin het lichaam bedreven is (of, naar een variant: die het uiterlijk des lichaams raken), vernietigt.

De zeven hellen zijn vernietigd en worden hemel. Allah zeide:

„Verhef uwen Heer, en Hij zal uw leven verlengen en heil schenken aan de gemeente van Mohammad. Eer den pasgeborene." Heil der gemeente van Mohammad den godsgezant!"

Zooals in veel van zulke aparte belijdenissen op den oerstaat wordt gezinspeeld, waartoe men moet terugkeeren, zal hier wel met het: Eer den pasgeborene, iets dergelijks bedoeld zijn. *)

De geheimenissen die achter de woorden en lettergrepen der basmalah gezocht worden, zet de auteur dan uiteen, als vervolg op den eisch tot kennis daarvan.2)

Bis beteekent het voorkomen van al mijn zijn,

mi het voorkomen van de gedaante van al mijn zijn,

lah de naam van al mijn zijn,

1) In Vreede's Cat. der Jav. en Mad. hss. te Leiden, bl. 320, wordt een soeloek djabangbai vermeld.

2) Vgl. Kraemer, o. c., bl. 213, alwaar tevens het gebruik van de basmalah. in de magie wordt besproken. Zie daarover ook R. O. Winstedt, Shaman, Saiva, Sufi, bl. 164, alwaar de gegevens ontlee nd zijn aan een Maleische vertaling van de Mudjarrabdt Van Dairabi (niet Dirbi, zooals Winstedt geeft), de Probata, verzameld door den Egyptischen geleerde alDairabi (gest. 1151 A. H. = 1738). Zie over deze verzameling C. H. Becker in Der Islam II, bl. 36, alwaar wordt medegedeeld, dat zij ook in Oost-Afrika tot de populaire lectuur behoort.

Sluiten