Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

De mysticus echter verzinkt in deze zee van het niet; het niet is de vader van alle leven en de oeverlooze zee in ons geheimste wezen. Zoo is de uitspraak gerechtvaardigd, dat de bahr allahüt mijn leven, de bahr albutün mijn geest, en de bahr ala'zam mijn lichaam is, want het Ik is des menschen geheimste wezen.

b. De engel IzraLtl en de groene zee Gods.

Allah sprak tot den engel Izra'il: „Mijn dienaar, ga gij in mijn grcene zee". Izra'il zeide: „O Heer der werelden, waar is Uw groene zee? Mijn Heer doe mij Zijn groene zee weten."

„Mijn dienaar Izra1!!, weet dat die zee niet is een zee van water, maar de zee der ijle wolken, de zee van mijn weten en mijn essentie.

Izra'il sprak tot den Heer: „O Heer der werelden, ik zal Uw groene zee niet kunnen ingaan."

Allah sprak: „Mijn dienaar Izra''il, kom, ga gij binnen."

Toen ging Izralil in de grcene zee. Duizend jaren was hij in de groene zee. Toen sprak Allah: „Mijn dienaar Izra'il, hoe is het dat gij, ondanks mijn bevel, mij geen bescheid brengt?"

Izralil antwoordde: „O Heer, zou ik mij vermeten tegen Uw bevel eigenmachtig te handelen? Ik ben verwonderd Uw groene zee te aanschouwen."

Allah sprak: „Mijn dienaar, wat is de groene zee, dat gij zoo verwonderd zijt bij het aanschouwen?"

De engel Izra'il antwoordde: „O Heer der werelden, toen ik Uw groene zee binnenging zag ik een groen juweel."

Allah beval daarop Izralil in dat groene juweel te gaan, maar Izra'il antwoordde: „O Heer der werelden, zelfs al zou ik kunnen binnengaan, dan zou ik niet kunnen zien."

sëgara pëténg=napsoe; sëgara gèni=poepoesoeh; sëgara asin= karingU; sëgara tawa=idoe; sègara iënrtoet=tindja. Deze reeks bevat zeker oude gegevens. Tasik apuy en tasik asin zijn bekend uit de kosmologie der toetoers, (zie b.v. Brahmandapur., fol. 85 bij Pigeaud o. c, bl. 137). Elders worden weer vier zeeën van het lichaam opgegeven, b.vs Tjiandjoersche primbon . (No. 55, bl. 80—81), en met verschillend gekleurde harten gelijkgesteld. Of ook wel zeven zeeën, b.v. kitab Mustaka rantjang, cod. or. Leiden No. 5441, bl. 78, waar zij met deelen van het hoofd worden gelijkgesteld. Ter zelfder plaats ook de zeven werelden in het lichaam gelocaliseerd; de plaatsing komt overeen met die der zeven hellen in ms. or. 3921 (v. d. T., bundel 70, bl. 10, 11). De namen der zeven werelden zijn hier niet meer bekend, worden althans niet genoemd.

Sluiten