Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147

dit onvertaalbare kan niet gekozen worden — te handhaven is het verzekeren van den goeden gang der dingen ook buiten den engen kring der menschelijke samenleving, want de orde van de geheele wereld is één.

5. De gegevens der oudjavaansche litteratuur van Bali en Java.

Een vorstenspiegel, die ook steeds hetzelfde weer naar voren brengt, is vervat in Codex 3898 der Leidsche bibliotheek. De catalogus vermeldt het onder den titel Caturyuga; het is, naar het schijnt, wel het eenige exemplaar, dat de Leidsche bibliotheek van dit werkje bezit. Een eveneens Caturyuga geheeten handschrift bevindt zich in de bibliotheek van I. G. Poetoe Djlantik te Singaradja.1) Het Leidsche handschrift is geschreven in een nogal sterk onder Balineeschen invloed staand quasi-Oudjavaausch. Van der Tuuk, die het druk citeert,8) zegt ervan: „.... een prozawerk, waarvan de titel nog niet bekend is; 't bevat o. a. bepalingen aangaande het verlies van kaste; de taal is zeer modern en vermengd met Balineesch; de spelling zeer slecht, z.b.v.o. ariwangca (ontbreekt echter in zijn Wdbk.); als titel wordt opgegeven Banoradja, maar dit is niet aan te nemen; niettegenstaande de leemten (z.b.v.o. kepuh) heb ik er veel aan ontleend om een proef te geven van de wijze, waarop geleerde Balineezen kawi plegen te schrijven; door toespelingen op reeds verouderde gebruiken en ook door corruptie is dit geschrift hier en daar zeer duister, z. bijv. aanh. o. tikel." 3) Zoo onaannemelijk is die titel Bamordja intusschen niet. In het begin wordt immers verhaald, dat koning Banoraja van Purbacasana gehuwd is met Qri Dewi Tatawatï, en dat uit hun huwelijk gesproten is een dochter, „surüpaguna", geheeten Dewï Batnarum. In een conflict, dat ont staat tusschen hem en Cri maharaja Bakatabyuha van Günyantara vraagt hij het advies van den resi Purbacomi, die hem dan een reeks van wijze lessen geeft. Deze lessen, een compilatie van voorschriften op allerlei gebied, zijn natuurlijk het eigenlijke doel van den schrijver; het verhaal is slechts bijzaak. De namen doen dit dan ook al vermoeden :.Banoraja=Wanwaraja,

1) Oudheidkundig Verslag, 2e kwartaal 1921, bijlage 1.

2) Zie Aanteekening 5.

3) Lijst van de verkortingen gebruikt in het K.B.N. Wdbk. van Dr. H. N. van der Tuuk, enz. bl. 7, artikel fr. bpl.

Sluiten