Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

gen, zeven jaar, zeven maanden, en zeven dagen; dan worden schrijfplank en schrift vernietigd."

Met de geïslamiseerde beschouwing over de vier joega's wordt hier dus een Javaansche Messias verwachting verbonden, maar de invloed van het Mahdigeloof is onmiskenbaar. Het heeft den schijn alsof met den vorst van Soenda, die na één en dertig jaar askese verricht te hebben, eindelijk komen zal om aan allen krijg eén einde te maken, oorspronkelijk toch wel niet de Mahdi bedoeld is, maar dat door een vermenging met het Mahdigeloof men ook in dezen ratoe adil den Mahdi gezien heeft. In het begin immers wordt duidelijk 't jaar 1200 der hidjrah genoemd als het jaar van optreden van dien ratoe adil, 't jaar 1785—86 dus; vervolgens echter is er sprake van een tijd tien jaar sawoese toetoepe hidjrat nabi, wat toch kwalijk één en dezelfde tijd zijn kan. De opsteller heeft blijkbaar geen genoegen kunnen nemen met de regeering van den Mahdi nog na het vrederijk van den ratoe adil, en heeft nu dezen op wat onhandige wijze de suprematie ten deel doen vallen, zocdat de ratoe adil patih van den Mahdi geworden is, en te Mataram, het laatste van de roemruchte rij der Javaansche koninkrijken, regeert; de traditie der „priestervorsten" van Tjerbon doet ratoe ' alim dan aldaar zetelen. In plaats van tusschen Mahdi en ratoe adil eenige dynastieën en kratons in te schuiven, zooals b.v. in de redacties der Djajabajavoorspellingen soms het geval is, heeft hij dus gepoogd de beide perioden tot één te maken, met het gevolg, dat de duidelijkheid wel iets te wenschen overlaat, en Javaansche en Mohammedaansche gegevens wat vreemd naast elkaar staan, b.v. de Mahdi, die Jezus is, zetelende te Medang Kamoelan. Deze Mahdi vertoont dan ook in het geheel niet de trekken van den Mahdi, maar is een Javaansche ratoe adil gebleven, naar Javaansche voorstelling, en uit Javaansche gegevens gevormd. De gewone Mahdivoorstellingen, die eveneens in dezen primbon voorkomen, zijn heel anders. Hij zal 30, volgens anderen 31, enz. tot 40 jaar regeeren. Die tijd heet santosa, tijger en schaap zullen in één plaats verkeeren, een kind zal zonder gedeerd te worden met slang en schorpioen spelen. De tijd zal zeer vruchtbaar zijn, één moedd zaad geeft zeventig moedd oogst. Oogendienarij, overspel, rente-nemen, en dronkenschap zullen verdwijnen, het leven zal verlengd worden. Men zal panden overgeven zonder bedrog en de familie van den profeet zal niet gehaat zijn. De Mahdi regeert als Iskandar Doelkarnen en als de

Sluiten