Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

„Wat zijt gij voor iemand?" — „Ik ben van het land der gerechtigheid."

„Hoe is uw weg naar de wereld?" — „Mijn weg voert uit Egypte." *)

„Zijt gij een opgezetene of een onderhoorige?" — „Ik ben een Moslim, een geloovige, innerlijk en uiterlijk."

Dan zal de ratoe adil zeggen: „O Allah, o gezant van Allah, dit is een man die standvastig naar ons heeft uitgezien (tijang madëp tijang têtëp).

Dan wordt er verder gevraagd: „Wat beteekent dit alles?" — Waarop het antwoord luiden moet: „Ik stem in, naar uiterlijk en innerlijk, met alle goed werk; ik ken goed en slecht gedrag, maar niet ken ik het gedrag der reinheid."

Ook door de vier generaals van Zijne Hoogheid Heer ratoe adil zullen vragen worden gesteld. Deze generaals heeten ratoe Gimbalmoestakim, zijn leger bestaat uit tijgers en rhinocerossen, ratoe Daralmoestakim, met een leger van hantoe's én t&loeh's, Raden Maridin, wiens leger uit giftige duizendpooten en schorpioenen bestaat; en Tjla'oe klkd(?) met een leger van kruipend ongedierte, dat vliegt en rondkrioelt.

Deze vier generaals spreken één taal, en vragen aan elk derbewoners van het eiland Java: „Wie gijt gij?" — „Ik ben een mensch uit Gods almacht,"

„Wie is uw Heer?" — „Mijn Heer is de ratoe .adil, de vorst yan den allerèdelsten godsdienst."

„Waar is mijn patih?" — „Uw patih is in het Oosten."

„Hoe heet mijn patih?" — „Uw patih heet heilige Gods; ieder richt zich naar de ka1 bah Gods, die het volmaakte goddelijk wezen is."

„Vanwaar zijt Gij?" — „Ik woon in het midden (in deze wereld dus)."

„Hoe heet gij?" — „Ik ben een mensch van mijn diepste wezen bewust."

„Wie is uw Heer dien gij volgt?" — „Ik volg mijn Heer ratoe adil, die den godsdienst bevestigt."

1) Egypte komt in zulke antwoorden meer voor. Zie b.v. Not. B. G. XXVIII (1890), bl. 108, 109: „Bruidegom zijt gij al gehuwd? Ja! Waar zijt gij gehuwd? In Egypteland! Hoe hebt gij elkaar ontmoet? Met het gezicht! Wat was uw wapen? De dankbaarheid! Wie heeft u gehuwd? Mijn heer de Gezant! Wat was uw salawat? De sahadat."

Sluiten