Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

oorlogsjaren zijn tal van vonnissen over het V. A. gepubliceerd, inden naoorlogstijd voegde zich hierbij een reeks beslissingen over het V. C. In de „Mededeelingen" der Handelskamers en in tal van vakbladen werd de „Freiklausel" ijverig bediscussieerd. Daardoor zijn wij in staat ons over de ontwikkeling der Duitsche V.-clausule een goed oordeel te vormen.

Dezelfde kwesties, die ik boven memoreerde, vroegen ook in Duitschland om een oplossing. Ook al om meer zekerheid te brengen werd den 19. Jan. 1920 door den „Hansa-Bund für Gewerbe, Handel und Industrie" onder verscheidene Handels- en Gewerbekammern een kleine Enquête gehouden. Het was goed gezien zich in de eerste plaats tot de vertegenwoordiging van handel en industrie te richten, daar het hier ging om de vaststelling van in het verkeer geldende gewoonten en usances, en inderdaad heeft deze Enquête voor het V. A. eenige opheldering en eenheid gebracht. Er bleven echter nog dubia genoeg over en nieuwe kwesties deden zich op in verband met het V. C, over welks beteekenis in de handelswereld de wonderlijkste ideeën bestonden. De V.-clausule werd veelal gedachteloos in de overeenkomst opgenomen, er heerschte verwarring en onzekerheid, en talrijke processen waren daarvan het gevolg h

Gelukkig verscheen er omstreeks het midden van 1920 — juist in den tijd, dat het V.C. voor den rechter begon te komen — in de „Juristische Wochenschrift" een belangrijk artikel van Starke, waarin ook voor het V. C. eenige hoofdlijnen werden getrokken, terwijl in December van hetzelfde jaar de Berlijnsche Handelskamer haar opvatting van de V.-clausule speciaal wat de vrijblijvende overeenkomst betreft in eenige regelen formuleerde*. Zoodoende kwam er wel eenige verbetering, temeer daar de Berlijnsche regelen in tal van tijdschriften werden overgenomen, soms met min of meer uitgebreide commen-

gen, beschouwd moet worden als huur (leen) van de plaats, niet als huur (depositum) operis. Dezelfde clausule was vanouds bij den wissel gebruikelijM,1 "

1 Dove, JW., S. 472; Berliner Tageblatt 28 Sept. 1920 Nr. 457; OLG. Rostock 26 Mei 1920, S. A. Bd. 76 (1921), Nr. 5 en ROLG. Bd. 41, S. 213. « Mitteüungen Hk. Berlin 1920, Nr. 12.

Sluiten