Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

II. Vrijblijvend Contract.

1) Geven de clausules „vrijblijvend", „levering vrijblijvend" den verkooper het recht de nakoming geheel naar believen te weigeren ?

2) Wanneer de verkooper op grond van genoemde clausules tot prijsverhooging overgaat, is de kooper dan ook verplicht dien hoogeren prijs te betalen?

3) Heeft de verkooper op grond van genoemde clausules het recht de (verdere) nakoming te weigeren na in verzuim te zijn gesteld of na begin der levering?

4) Wanneer de verkooper op grond van de clausule „prijs vrijblijvend" tot prijsverhooging overgaat, is de kooper dan ook verplicht dien hoogeren prijs te betalen? 1

' 5) Geeft de clausule „prijs vrijblijvend" recht op een willekeurige prijsverhooging ?

6) Moet de verkooper den kooper vóór de levering van de prijsverhooging in kennis stellen ?

Bij de beoordeeling der antwoorden dient erop gelet te worden, dat in handelskringen niet altijd een scherp onderscheid wordt gemaakt tusschen wat handelsgebruik is en wat uit handelsoogpunt als doelmatig en gewenscht, als redelijk en betamelijk is te beschouwen.

Men neme bv. de eerste vraag: is een gewoon aanbod gedurende korten tijd onherroepelijk? Als aangezochte partij is de koopman allicht geneigd een bevestigend antwoord te geven. Maar ook als aanbieder kan hij daar zijn motieven voor hebben. In 't algemeen zal hij zijn cliënten tegemoet willen komen en zijn goeden naam niet door een tusschentijdsche herroeping in gevaar gaan brengen. Dikwijls ook wordt een intrekking als onbehoorlijk beschouwd. Toch is misschien het handelsgebruik anders, terwijl het ten slotte de vraag is, of de rechtsorde de moreele verphchting om niet te herroepen tot rechtsplicht dient te verheffen.

Een gelijksoortige opmerking kan ook elders gemaakt worden. De reëele aanbieder zal zijn V. A. niet zoo spoedig intrekken (Vraag 12); of alleen op redelijke gronden (Vraag 13). Hij zal zich haasten de accepteerende wederpartij over haar

1 Vgl. N. 1 op de vorige blz.

Sluiten