Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

positie zekerheid te verschaffen (Vraag I 5). Degene, die aanbiedt onder de clausule „prijs V.", zal allicht eerst eens met zijn afnemer omtrent een prijsverhooging overleg plegen (Vraag 17).

In nog sterker mate geldt dit voor het V. C, dat (gelukkig) in ons land maar zoo weinig is doorgedrongen, dat men van een handelsgebruik op de onder II genoemde punten eigenhjk niet kan spreken. Zijn bekendheid heeft het in hoofdzaak aan de relaties met Duitsche leveranciers en fabrikanten te danken. De over het V. C. gegeven inUchtingen beschouwe men dan ook in de eerste plaats als de persoonlijke opinie van de betreffende firma, niet als uitingen van een gevestigde handelsusance.

Het materiaal dient dus met bedachtzaamheid gehanteerd te worden. Men moet het niet meer laten zeggen dan het bedoelt. In zoover is ook de bewerking van een Enquête een kwestie van interpretatie. Aan den anderen kant is toch voor de meeste vragen de stof overvloedig genoeg om een bepaalde conclusie te rechtvaardigen, met name voor Vragen I 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 9.

Ten slotte wijs ik er nog op, dat van gelijkheid van usance in een zelfde branche weinig valt te bespeuren.

In het belang van een behoorlijk overzicht zijn de antwoorden op de vijftien vragen in een tabel samengevat. De inrichting spreekt voor zichzelf. Voorop staan de negen Kamers van Koophandel, wier antwoord algemeen luidde, vervolgens komen de speciale beroepen en bedrijven, waarover de zeven andere Kamers inhchtingen verstrekten. In het geheel een 141 nummers.

Achter ieder nummer zijn in een vijftiental kolommen de antwoorden genoteerd (j = ja; n = neen; J = ja, zie opmerking; N = neen, zie opmerking; O = zie opmerking). De opmerkingen zijn onmiddelhjk na de tabel opgenomen, gegroepeerd naar de vragen en in iedere vraag naar de vóór de bedrijven geplaatste nummers.

Hier en daar is aan het hoofd der vraag een lijstje van overeenkomstige antwoorden gegeven, waardoor men het geheel beter kan overzien. Aan het slot van iedere vraag zijn de conclusies getrokken, zoowel uit de tabel als uit de eventueele opmerkingen.

Sluiten