Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

N°. Beroep of Bedrijf I» I* I4 I8 V I' I* 1* B* H1! n° u'

,-48 Graanhandel J j N n n

49 n j J n n

50 Groentenhandel nj ju n .jnnjjNn

51 Handelmaatschappij Zi e N °. 1 2

52 Houtdraaierij j j n j n n n

53 Houthandel OjNnjnnNn

54 j j j n O O

55 j j j n

56 N j N n

57 j j n

58 Huish. artikelen J j n j n n n n O

59 „ „ O j j n n n n

60 Jamf abriek O j j n j j n j n

61 Kantfabriek n j N n n O

62 Knoopenfabriek N j n n j n n n j j

63 Koffiebranderij n j j n n n n

64 „ Zi e N °. 1 15

65 Koloniale waren OjOnJnjNn

66 „ „ Zi e N °. 1 16

67 Kopergieterij Ij O n

68 Kunstzijde n j n n j n O j j j

69 Landbouwwerktuigen njnnjNnjn

70 Lederfabriek O j O O n n n O

71 Likeurstokerij j n n j J n N n

72 Lijmfabriek Zi e N °. 4 5

73 Machinebouw N jO jn nnnnn j

74 „ Nj jj nnnjnjj

75 „ Zi e N °. 9 0

76 I Zi e N °. 9 1

77 Melkproducten N j j n n j n n n n j

78 Metaalgieterij Zi e N °. 1 33

.79 Metaalindustrie . j n n

80 Meubelfabriek Oj On njnnjNj

81 „ Zi e N °. 5 2

82 Meubileering Zi e N °. 1 12

83 Modezaak j j n j j n n

84 Mouterij O j N n j N n

85 Oliefabriek Zi e N °. 4 6

86 Oliehandel Zi e N °. 4 9

87 Olieslagerij N J O j n

88 Papierfabriek J j N n j n n n n

89 Poetsdoeken Nj jNJOnJnO

90 Rijwielfabriek j j j n

91 Scheepsbouw O j ju n

92 j j u

93 n j j j n n

94 Nj °l nJOJn

Sluiten