Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

No.

een aanbod geschreven, hoelang dit bindend is („omgaand accept", „tot antwoord 30 dezer in ons bezit", „bindend voor 3 dagen", enz.).

137 Een gewoon aanbod wordt meestal bindend geacht voor een korten tijd (8, hoogstens 14 dagen). Gedurende dat tijdsbestek is de aanbieder moreel gehouden het niet in te trekken, omdat anders de aanbiedingen geen waarde hebben. Daartegenover is de wederpartij moreel gehouden binnen dat tijdsbestek al dan niet te accepteeren. Een aanbod kan den aanbieder niet tot in het oneindige binden.

Een aanbod onder termijn kan de aanbieder natuurlijk niet intrekken, als acceptatie binnen den gestelden termijn volgt.

138 Een gewoon aanbod wordt geacht bindend te zijn, totdat de kooper behoorlijk tijd heeft gehad om te accepteeren.

141 De aanbieder mag herroepen, al zal hij, loyaal handelend, toch altijd een of twee dagen de gelegenheid tot bestellen open laten.

Conclusies

1) Vraag I 1 werd 45 maal ontkennend en 13 maal bevestigend beantwoord.

Daarnaast noteerde ik nog een 15-tal uitlatingen, die tegenover onze vraag niet duidelijk stelling nemen, en een 4-tal, die den aanbieder wel het recht tot herroeping geven, maar erbij voegen, dat hij zich moreel gebonden acht (Nos. 53, 106, 137, 141). Zelfs al rekent men een oogenbhk, dat de 15 dubbelzinnige antwoorden alle voor de onherroepelijkheid partij kiezen, dan is, van rechtsstandpunt uit, de verhouding nog altijd: 49" 28. En ik wees er in den aanvang van dit Hoofdstuk reeds op, dat een groot deel ook van de 13 bevestigende antwoorden zeer wel ingegeven kan zijn meer door een gevoel van redelijkheid en betamehjkheid dan door een rechtsoverr tuiging. In het algemeen geldt dus in den handel een gewoon aanbod als herroepelijk, zoolang het niet is aangenomen.

Eenige uitlatingen (Nos. 41, 74, 89, 123, 132) gaan nog verder en schijnen te twijfelen, of zelfs een aangenomen offerte wel bindend is. Zij beschouwen dus iedere offerte als min of meer vrijblijvend. In verschillende branches kent men blijkbaar niet anders als vaste en vrijblijvende aanbiedingen (bv. Nos. 3 en 9), of vrijblijvende offerten en offerten onder termijn (bv. No. 116).

Het aanbod zonder meer komt in de praktijk niet zoo veel voor. Maar wordt het gedaan, dan voelt de aanbieder zich ten

Sluiten