Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

volle tot herroeping gerechtigd, al zal hij om allerlei redenen van deze bevoegdheid niet of maar spaarzaam gebruik maken.

2) Hoe lang is nu dat gewone aanbod herroepelijk? Daarover bestaat in den handel geen bepaalde opinie, dat is te veel een détail. Van de 8 ingekomen antwoorden beschouwt het meerendeel (5) het aanbod als herroepelijk tot de ontvangst der acceptatie.

3) Is het aanbod-zonder-meer herroepelijk, onherroepehjk is meestal de offerte met beschrijving (termijn). De praktijk spreekt dan van een „vaste" offerte, een zaak „in handen geven". Of ook de gevraagde offerte als onherroepelijk wordt beschouwd, is niet met zekerheid uit te maken. Er valt zeer zeker veel voor te zeggen, en praktisch zal zij dat ook wel altijd zijn. Ongelukkigerwijs zijn de gegevens (Nos. 10, 80, 84) niet overduidehjk; er blijkt wèl uit, dat de ongevraagde offerte als vrijblijvend geldt.

4) „Bindende" offerte is een ongelukkige en weinig zeggende uitdrukking; zij is zoowel identiek met „vaste" offerte als met offerte zonder meer (het eerste in tegenstelling tot het herroepelijk-, het laatste in tegenstelling tot het vrijblijvend aanbod). Vandaar, dat alle antwoorden, waarin deze term voorkomt, onduidelijk moeten worden geacht, tenzij het zinsverband licht geeft.

5) De duur der gebondenheid hangt van de omstandigheden af. De handel neemt hem over het algemeen niet lang, meestal maar tot omgaand bericht, dus een dag of twee. Ook de in sommige handelskringen aangenomen onherroepelijkheid van het aanbod-zonder-meer duurt uit den aard der zaak maar kort. Gevolg is, dat praktisch deze twee samenvallen en met de onherroepelijkheid ook de gebondenheid eindigt, iets wat rechtens niet noodwendig is.

Opmerkingen ad Vraag I 2: Mag degene, die „vrijblijvend" aanbiedt, ook na de acceptatie nog zijn aanbod intrekken ?

Overzicht

Gebruikelijkheid der V.-clausule: 96, 106, 114, 119. (Vgl. de volgende

Sluiten