Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No.

27

uitzicht op schommelende markt of zich wijzigende omstandigheden

bedingt hij gewoonlijk telegrafisch accept. 70 Rechtens is de aanbieder wel vrij, maar niettemin wordt van de

V.-clausule alleen gebruik gemaakt in gevallen van noodzakelijkheid:

tusschenverkoop, groot abuis, enz. 73 Als usance wordt opgaaf van redenen verwacht. 84 Neen. In elk geval moet aanbieder de onmogelijkheid van levering

door bewijzen aantoonen.

87 Rechtens is de aanbieder wel vrij, maar aanneming of weigering gebeurt altijd naar gelang van den markttoestand.

88 Neen. Herroeping na acceptatie geschiedt alleen in bijzondere omstandigheden. Hier geldt wel: „mits onverkocht".

106 Rechtens is de aanbieder tot intrekken bevoegd, maar in de praktijk gebeurt het maar zelden, alleen wanneer de wederpartij finantieel zwak is e. d., of als de partij elders verkocht is.

107 Aanbieder zal tot intrekking niet spoedig overgaan tegenover vaste afnemers, al heeft hij het recht daartoe. Tegenover hen mag hij niet willekeurig weigeren.

112 Een V. A. onder termijn is V. wat aangaat tusschentijdschen verkoop, maar niet meer wat den prijs betreft.

114 Neen. Na acceptatie kan de aanbieder eerst een informatie nemen, doch stelt den klant daarvan dan in kennis. Tot na binnenkomen dezer informatie wordt de partij dan aan hand gegeven. Is de informatie goed, dan wordt geleverd.

116 Usance is, dat verkooper alleen weigert bij hoogere markt en als het goed intusschen verkocht is.

118 Neen. De aanbieder kan het aanbod terugnemen, indien de aangeboden goederen reeds geheel of ten deele aan anderen zijn verkocht.

120 Een willekeurige intrekking is immoreel.

125 Aanbieder kan weigeren, als daar z. i. aanleiding toe bestaat. Wel is een motiveering gebruikelijk.

133 Intrekking van een V. A. geschiedt gewoonlijk, wanneer de wederpartij niet spoedig (± een week) decideert en wanneer prijsveranderingen de handhaving der aanbieding onmogelijk maken.

137 Neen. De aanbieder mag niet willekeurig weigeren. Zoo zal het enkele feit, dat grondstoffen of loonen gestegen rijn, een beroep op de clausules „V.", „prijs V." niet rechtvaardigen. Vast moet staan, dat aanbieder die hoogere prijzen of loonen voor de in de bepaalde overeenkomst bedoelde goederen ook werkelijk heeft moeten betalen. Evenwel zal de kooper in vele gevallen niet beschikken over voldoende gegevens om met eenige zekerheid te kunnen nagaan, welke factoren den verkooper hebben doen besluiten de levering te weigeren.

Sluiten