Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

De bevestigingsleer erkent, dat er gevallen zijn, waarin zwijgen als toestemming moet gelden, de andere opvatting geeft toe, dat een bevestiging in veel opzichten aanbeveling verdient.

Opmerkingen ad Vraag I 7:

Wanneer de aanbieder na de acceptatie op grond van de clausule „prijs vrijblijvend" tot prijsverhooging overgaat, is de wederpartij dan ook verplicht dien hoogeren prijs te betalen?

No.

10 Neen. Voor gevraagde aanbiedingen achten wij de clausule „prijs V.", ontstaan in den oorlogstijd, in den reëelen handel niet meer gangbaar. Zij wordt dan ook door goede zakenmenschen uitgeschakeld.

21 Zie Opmerking 21 ad Vraag I 2.

89 Ja. Deze clausule werkt als een aansporing om zoo spoedig mogelijk over een koop te beslissen, en niet, zooals in den laatsten tijd gebruikelijk geworden, hierover weken of zelfs maanden te doen.

112 Ja. De clausule „prijs V." hoort thuis in prijscouranten, die opeen bepaalden tijd worden uitgegeven en waarvan de daarin genoemde artikelen intusschen aan prijs verandering onderhevig zijn. Bij een direct aanbod blijft deze clausule achterwege. Zij beteekent: de aangegeven prijs is geldend, indien de marktprijs intusschen niet is verhoogd of verlaagd. Dien marktprijs zal kooper moeten betalen.

132 Ja. Deze clausule zal zoo zonder meer wel zelden of nooit voorkomen, d. w. z. men zal niet op een aanbod ingaan, indien bedoeld wordt, dat na acceptatie de prijs naar willekeur gewijzigd zou kunnen worden en toch geaccepteerd zou moeten worden.

Iets anders is, wanneer een minimum- en maximumprijs in het aanbod wordt vastgelegd (bv. „prijs V. van f x tot f y"). Dan zal de kooper een binnen de grenzen blijvende prijsverhooging moeten betalen, anders niet.

Conclusies

1) Vraag I 7 werd 31 maal ontkennend en 8 maal bevestigend beantwoord.

De clausule „prijs V." geeft den aanbieder alleen het recht na de acceptatie een nieuwe offerte te doen, waartegenover de wederpartij geheel vrij staat.

Sluiten