Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

2) De clausule „prijs V." komt veel minder voor dan het beding V. zonder toevoeging, voornamelijk bij prijscouranten (ongevraagde offerten), minder bij persoonlijke aanbiedingen (gevraagde offerten). In verscheidene branches (het bankbedrijf, den graanhandel, houthandel, lederhandel, scheeps- en machinebouw, steenkolenhandel, tabakshandel, zaadhandel, e. a.) is deze clausule onbekend of althans minder gebruikelijk.

Opmerkingen ad Vraag I 8:

Geeft de clausule „prijs vrijblijvend" recht op een willekeurige prijsverhooging ?

No.

8 Neen. De nieuwe prijs moet naar billijkheid en omstandigheden

liggen nabij den eersten prijs. 10 Neen. De redelijke dagprijs mag gevorderd worden. 16 Neen. Een redelijk verschil moet aanwezig zijn. 24 Neen. De aanbieder mag een prijs eischen, die niet hooger is dan

de marktprijs en met een zelfde winstpercentage als op den oorspron-

kelijken prijs.

37 Neen. Aanbieder mag alleen de door valutaschommelingen of plotselinge verhooging der grondstoffen, enz. ontstane noodzakelijke verhooging vorderen.

53 Neen. Gevorderd mag worden de prijs, die op dat oogenblik als marktprijs is te beschouwen.

56 Neen. Aanbieder mag den marktprijs vorderen.

65 Neen. Gewoonlijk wordt berekend de marktprijs op den dag van aflevering of wel de kostprijs + onkosten en matige winst. Het zijn natuurlijk vertrouwensorders en dus waarschijruijk ook meestal klein van omvang.

71 Neen. Een redelijke prijs mag gevorderd worden.

89 Aanbieder mag den prijs wijzigen. Moeilijk zal kooper kunnen uitmaken, of hij dit al of niet gemotiveerd doet; hij zal hierin moeten berusten. 112 Neen. Aanbieder mag den marktprijs vorderen. 116 Neen. Aanbieder zal den marktprijs vorderen. 132 Neen. De aanbieder kan den prijs nader vaststellen tusschen de in de offerte genoemde grenzen. Vgl. Opmerking 132 ad Vraag i 7.

Conclusies

Vraag I 8 werd 20 maal ontkennend en 7 maal bevestigend beantwoord. In het algemeen heeft de aanbieder alleen recht Troelstra, Vrijblijvend Aanbod. 3

Sluiten