Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

Conclusies

Vraag II 1 werd 14 maal bevestigend en 11 maal ontkennend beantwoord. Maar ik wees er in den aanvang van dit Hoofdstuk reeds op, dat men bij deze en volgende vragen niet van een handelsopvatting kan spreken. Daarvoor zijn de contractueele bedingen „V.", „Levering V.", „Prijs V." hier te lande te weinig bekend geweest. Dit geldt in het bijzonder van de middelste clausule, waarvan het de vraag is, of zij in ons. land wel ooit zoo zonder meer in een overeenkomst is opgenomen. Men sprak eerder van een vrijblijvende „acceptatie", „noteering", e. d.

Uit het feit, dat de opgeteekende antwoorden meestal niet meer dan een persoonhjke opinie geven, laat zich in casu verklaren:

a) het betrekkelijk groote aantal ontkennende antwoorden. Bij gemis aan ervaring laat men zich leiden door moreele overwegingen. Een volkomen vrijheid van een contractspartij wordt a priori verworpen. No. 5 spreekt dan ook van een „moreele" verphchting tot levering, zoolang deze redelijkerwijze kan geschieden.

6) dat eenige antwoorden het beding „levering V." betrokken hebben op den levertijd. Aldus probeerde men deze (onbekende) conditie een redelijken zin te geven.

De clausules V. en Levering V. komen nu bij het contract niet meer voor (zie echter Nos. 4 en 118). Men beschouwt ze algemeen als onmogelijk, onzinnig, en ontoelaatbaar.

Opmerkingen ad Vraag II 2:

Wanneer de verkooper op grond van de clausules „vrijblijvend", „levering vrijblijvend." tot prijsverhooging overgaat, is de kooper dan ook verplicht dien hoogeren prijs te betalen ?

No.

3 Neen. De verk. kan de overeenkomst alleen annuleeren.

4 Ja. De verk. kan de overeenkomst eenzijdig veranderen, doek evengoed annuleeren.

30 Neen. Uitvoeren op de condities der overeenkomst óf annuleeren. Verk. heeft nooit het recht eenzijdig condities te wijzigen.

Sluiten