Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

No.

41 Ja. Meestal echter beperkende bepalingen, bv. dat de kooper eerst de verhooging moet goedkeuren.

42 Op deze basis is nooit een reëele koopovereenkomst te sluiten.

54 Een ondenkbaar geval. Geen kooper zal een partij van eenig belang accepteeren zonder zich met den verk. over den prijs te hebben verstaan.

94 Ja. Niemand zal zulk een overeenkomst sluiten. Doet men het toch, dan moet men ook de risico op zich nemen. Het is raadzaam deze clausule nooit te accepteeren. 115 Ja. Deze clausule, in verband staande met verwachte loonsverhooging, tariefsverhooging, en wisselende valuta's, kan op tweeërlei wijze worden opgevit.«>*

1) De kooper heeft bij voorbaat in een eventueele redelijke prijsverhooging toegestemd en zal dus in ieder geval verplicht zijn den verhoogden prijs te betalen. Als hij het recht had de verhooging te weigeren, zou de verkooper met een zaak blijven zitten, waarvoor hij nergens een afnemer kan vinden, en dus een grooten schadepost hebben.

Maar er zullen wel niet veel kooplieden gevonden worden, die op deze conditie zich aan handen en voeten zullen binden. Wanneer de leveringsprijs vooraf niet bepaald worden kan, zullen partijen meestal wel in hun overeenkomst vastleggen, dat de prijs later door een door hen aan te geven derde vastgesteld zal worden. Men zal wel steeds omschrijven» voor welke gevallen de verk. zich *ïjn vrijheid voorbehoudt.

2) Men kan onder deze clausule ook verstaan, dat de verk. zich het recht voorbehoudt de betreffende zaak tegen den overeengekomen prijs niet te leveren, terwijl de kooper niet verplicht is de zaak tegen den verhoogden prijs af te nemen. Bet spreekt echter vanzelf, dat een verk. op een dusdanige conditie niet zal ingaan.

118 Ja. Deze clausule komt alleen voor bij verkoop op aflading op termijn. Met een kleine prijsverhooging moet kooper genoegen nemen, bij een belangrijke verhooging is een nieuwe overeenkomst noodig.

123 Ja. Als kooper de clausule aanvaard heeft, is hij verplicht met prijsverhooging genoegen te nemen. Maar in het algemeen dienen vrijblijvende prijzen tot de uitzonderingen te behooren, omdat ze een deugdelijken handel onmogelijk maken.

136 Ja. Is de kooper zoo onvoorzichtig geweest zonder eenige reserve op deze clausule in te gaan, dan moet hij ook de gevolgen dragen. Maar meestal wordt ze nader omschreven.

Conclusies

Vraag II 4 werd ff maal ontkennend en io maal bevesti-

Sluiten