Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

gend beantwoord. Men vergelijke het onder Conclusie II1 opgemerkte.

De verplichting van den kooper wordt in No. 115 nader gemotiveerd. No. 4 verklaart den kooper wel tot betaling der prijsverhooging verplicht, voegt er echter aan toe, dat hij gelegenheid tot annuleering behoort te hebben.

Ook deze clausule komt in den handel bij het contract niet meer voor (zie echter Nos. 1. en 118).

Opmerkingen ad Vraag II 5:

Geeft de clausule „prijs vrijblijvend" recht op een willekeurige prijsverhooging ?

No.

3 Neen. Verk. moet over het algemeen met den marktprijs en diverse usanties rekening houden.

4 Neen. Bij het bedingen van hoogeren prijs mag de verk. maar even boven den concurrentieprijs op den dag van levering gaan.

Bij levering van industrieele artikelen, vnl. door bedrijven, die grondstoffen verwerken uit landen met niet-constante valuta, werd veelal de conditie gesteld, dat op alle orders de prijzen en voorwaarden van den dag van afzending van toepassing zouden zijn, doch gewoonlijk volgde daar dan op, dat kooper het recht van annuleering had binnen een vooraf bepaalden termijn. 6 Neen. Verk. moet daarbij, blijven binnen redelijke grenzen. Hij moet de overeenkomst uitvoeren naar goede trouw en billijkheid. Ieder geval dient hiertoe afzonderlijk beoordeeld te worden. 23 Neen. Te houden aan marktprijs.

41 Neen. Kooper zal in ieder geval kunnen eischen, dat Verk. den verhoogden prijs motiveert en de rechtmatigheid ervan bewijst. Maar meestal wordt bepaald, dat verk. een zekere grens niet mag overschrijden.

50 Neen. Usance is, dat verk. vordert den inkoopsprijs, verhoogd met

een gebruikelijke marge voor provisie. 80 Neen. Een gemotiveerde verhooging mag gevraagd worden (bv. bij

algemeene prijsstijging). 115 Neen. Meestal mag verk. alleen datgene meer rekenen, hetgeen ook in werkelijkheid zijn kostprijs na afsluiting van het contract verhoogt.

118 Neen. Verk. mag alleen een fractie meer vragen voor eventueele

hoogere onkosten. In den regel wordt een basisprijs vermeld. 123 Neen. De omschrijving noemt meestal de oorzaken, die voor prijsver-

Sluiten