Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

contract gevestigd: wanneer de eene partij aan de andere een zeker voorstel doet en tevens een bepaalde tijd wordt overeengekomen, gedurende welken het voorstel niet zal ingetrokken kunnen worden, bestaat er volgens onze rechtspraak van het oogenblik af, dat de wederpartij van het voorstel acte heeft genomen, een eenzijdige overeenkomst, krachtens welke de eene partij verphcht is het gedane voorstel gedurende den gestelden tijd te handhaven, de andere gerechtigd is dat voorstel gedurende dien tijd aan te nemen. De beoogde rechtsbetrekking komt eerst tot stand, wanneer de gerechtigde van zijn bevoegdheid gebruik maakt, maar reeds daarvóór is het ontstaan van dien rechtsband van den wil van den ander onafhankelijk. Geheel dezelfde positie dus, als waarin aanbieder en wederpartij volgens het Duitsche en Zwitsersche recht verkeeren. Duitsche schrijvers spreken dan ook dikwijls van een „Offertsvertrag"

III. Het stelsel onzer handelspraktijk

Voordat wij tot de behandeling van het V. A. overgaan, willen wij nog de vraag onder de oogen zien, of onherroepehjkheid van het aanbod ook voor ons recht aanbeveling verdient. Het antwoord is voor den handel niet zoo belangrijk als velen ons willen doen gelooven, en wel om drie redenen:

1) Regel is, dat verklaringen in het algemeen en aanbiedingen in het bijzonder, eenmaal geschied, niet worden herroepen. De aanbieder denkt er eenvoudig niet aan zijn voorstel weer terug te nemen; hij wil zich juist binden en met de wederpartij in relatie komen. Alleen in uitzonderingsgevallen komt de kwestie der al of niet herroepelijkheid naar voren, wanneer zich namelijk na de verzending van het aanbod omstandig-

1 Vgl. voor het bovenstaande vooral Goudeket, Afspraken, enz. (1906) en o. a. Rb. R'dam 25 Juni 1906, W. 8569; Hof den Haag 27 Nov. 1911, W. 9332 (anders de Rb. 10 Jan. 1911, W. 9332); H R. 3 April 1914, W. 9692, bev. Hof A'dam 3 Maart 1913, W. 9582 (anders de Rb. 8 Maart 1912, W. 9342); Hof A'dam 12 Mei 1919, N. J. 19, 758,WPNR. 2607; Rb. Maastricht 15 Mei 1919, N. J. 19, 823; Rb. Zutfen 10 Maart 1921, W. 10702; Hof Arnhem 23 Mei 1923, N. J. 24, 473.

Sluiten