Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71

heden voordoen, die, had de aanbieder ze eerder geweten, tot achterwege blijven van het voorstel zouden hebben geleid. En ook dan zal menige aanbieder slechts tot intrekking overgaan, indien handhaving van het aanbod hem werkelijk belangrijk nadeel zou berokkenen. Hoewel misschien onverplicht, zal hij liever een klein verlies willen dragen dan zijn goeden naam schade doen.

2) Dikwijls zal de aanbieder nog in staat zijn door gebruik van een sneller communicatiemiddel zijn voorstel krachteloos te maken. Ook de voorstanders van het onherroepelijk aanbod zijn het er over eens, dat zulk een intrekking geldig is: de wederpartij lijdt geen schade. Anderzijds kan de wederpartij den herroepingsduur verkorten door bv. telegrafisch te accepteeren, wat in de praktijk zeer veel voorkomt.

3) De kwestie van de herroepehjkheid is dikwijls al bij voorbaat uitgemaakt. Het gebeurt vaak, dat de aanbieder uitdrukkelijk van zijn herroepingsrecht afstand doet, verklaart zijn voorstel gedurende zekeren tijd te willen handhaven. Dit zijn de zgn. „vaste" offerten. Ook wanneer een zaak voor een bepaalden tijd wordt „in handen gegeven", is de aanbieder niet tot intrekking gerechtigd. — Lijnrecht daartegenover staan de talrijke gevallen, waarin de voorsteller door een clausule als „vrijblijvend" zich alle vrijheid voorbehoudt. Ook in het stelsel der onherroepelijkheid staat het iederen aanbieder vrij zich aan de wet te onttrekken; de „gebondenheid aan het aanbod" is geen dwingend recht. In zoo'n geval weet de wederpartij, dat zij niet met een normaal aanbod te doen heeft. Wanneer zij direct na de ontvangst van het aanbod of de verzending der acceptatie belangrijke maatregelen gaat nemen of andere aanbiedingen afslaat, heeft zij de schade aan zichzelf te wijten, wanneer de aanbieder per slot van rekening niet van de overeenkomst gediend is.

De vraag: herroepelijk of niet? wordt dus praktisch eerst gesteld, wanneer niet-intrekking aanzienlijke schade zou meebrengen, het aanbod op geenerlei wijze meer te achterhalen is, en zelf geen oplossing aan de hand doet. Men beveelt dan het stelsel der onherroepelijkheid aan op grond van de behoeften van het moderne verkeer. Geen handel is mogelijk,

Sluiten