Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

lijk aanbod in werkelijkheid geen synthese is, bhjkt al uit het veelvuldig gebruik van het V. A. Ook uit de antwoorden op vraag I1 der Enquête, waarvan de groote meerderheid den aanbieder het recht toekent zijn voorstel in te trekken, zoolang een acceptatie niet heeft plaats gehad.

Op deze gronden meen ik, dat onherroepehjkheid van het aanbod in het algemeen geen aanbeveling verdient. Een uitzondering zou ik willen maken voor de offerte met beschrijving (termijn), d. w. z. die offerte, waarin de aanbieder uitdrukkelijk verklaart, dat acceptatie slechts tot een bepaalden tijd kan geschieden („op omgaand bericht", „op telegrafisch antwoord na ontvangst van dit schrijven", enz.). Men mag aannemen, dat de aanbieder in zulke gevallen afstand doet van zijn herroepingsrecht, verklaart zijn voorstel gedurende den gestelden tijd gestand te willen doen. De Fransche schrijvers gaan meestal verder en nemen al onherroepehjkheid aan bij aanwezigheid van een stilzwijgenden termijn. Dit lijkt mij onjuist; op deze manier wordt iedere offerte onherroepelijk.

Nu heeft men beweerd, dat wat voor de offerte met termijn geldt, vanzelf ook geldt voor de gewone offerte, omdat in iedere offerte een stilzwijgende termijn is inbegrepen % Deze opvatting houdt echter geen rekening met de verschillende beteekenissen, die een termijn kan hebben. Waar is, dat iedere offerte maar een bepaalden tijd kan worden geaccepteerd, dat dus de gebondenheid van het aanbod in wezen beperkt is. Maar wanneer de aanbieder zijn voorstel uitdrukkelijk van een termijn voorziet, mag men aannemen, dat deze niet (alleen) slaat op de gebondenheid, maar (ook) op de onherroepehjkheid. Anders is natuurlijk mogelijk, maar dat is uitzondering. Dat bhjkt weer uit de reeds meergemelde Enquête. , In het algemeen meen ik dus voor ons recht het stelsel der herroepehjkheid te moeten aanvaarden. Hoe lang is nu precies het aanbod herroepelijk? In handelskringen bestaat daarover geen bepaalde meening *, we moeten dus zelf een billijke oplossing zien te vinden. Onder I onderscheidde ik vier gevallen. Het eerste geval: het aanbod herroepelijk tot de ontvangst

1 van Goudoever, blz. 268; Colin et Capitant, Cours élém. II, p. 271. » Zie Opmn. ad Vraag I* der Enquête.

Sluiten