Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

een enkele U. T. O., moeten ook in dit geval tot een overbodig gebruik van onze clausule besluitenl. Immers ook zonder die clausule is de aankondiging een geheel onverbindende verklaring, al is ze nog zoo volledig. M. i. kan juist omgekeerd aan het veelvuldig voorkomen van V. bij dergelijke mededeelingen een argument voor het aanbodskarakter worden ontleend. De clausule heeft hier wel degelijk reëelen zin; de aanbieder wil te kennen geven, dat hij zich volle vrijheid voorbehoudt met diengene te contracteeren, die hem de gunstigste voorwaarden biedt, terwijl hij anders gehouden zou zijn de zaak aan den eerste den beste af te staan. Op deze vrijblijvende aanbiedingen zijn de volgende paragrafen ten volle toepasselijk.

§ 2. Het Vrijblijvend Aanbod tegenover de Onherroepelijke Offerte

I. Uitsluiting der onherroepelijkheid (Duitsch: Gebundenheit)

Wanneer de wet bepaalt, dat een aanbod, eenmaal bij de wederpartij gearriveerd, gedurende korten tijd niet kan worden teruggenomen, hgt het voor de hand, dat de praktijk naar een middel zal omzien om zich aan dien wettehjken phcht te onttrekken. Het Duitsche BGB. * en het Zwitsersch§ Obhgationenrecht 8 hebben daarmee rekening gehouden en den „Ausschluss der Gebundenheit" of — zooals de Zwitsersche wetgever het noemt — de ,,Ablehnung der Behaftung" uitdrukkelijk voor geoorloofd verklaard. In het nieuwe Oostenrijksche verbintenissenrecht van 1916 is zulk een bepaling als vanzelfsprekend weggelaten.

Veel minder aanleiding voor zulk een voorbehoud bestaat er natuurlijk, wanneer van onherroepehjkheid van het aanbod in de wet niet wordt gesproken, zooals in ons land. Bedenkt

1 Vgl. OLG. Hamburg 14 Juli 1916, waar een tegenstelling wordt gemaakt tusschen prijscouranten eenerzijds en vrijblijvende aanbiedingen anderzijds.

» § 145 BGB. slot.

• Art. 7 1. 1 Schw. Obl. R. (vgl. art. 6 oud).

Sluiten