Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

Toch zijn er nog genoeg schrijvers, die van onze clausule alleen in de ruime beteekenis melding maken *; door Goldmann-Lilienthal8 en Brodmann8 wordt een beding V. in den zin van vrijblijvend tot de acceptatie zelfs uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Onze literatuur vertoont veel overeenkomst met de Duitsche vóór 1900. Een deel van de schrijvers * brengt het beding V. met de onherroepehjkheid van het aanbod in verband zonder verder in te gaan op de vraag, hoe lang dan de aanbieder vrij bhjft, een ander deel8 noemt het V. A. alleen in den zin van „niet-bindend" aanbod. Slechts bij uitzondering wordt erkend, dat onze clausule zoowel de gebondenheid als de onherroepehjkheid kan betreffen8.

2) De rechtspraak

In de Duitsche rechtspraak wordt maar een hoogst enkelen keer — en dan nog in het voorbijgaan — van de engere beteekenis van V. melding gemaakt. Zoo in de beslissing van het OLG. Hamburg van 14 Juli 1916 en in die van het OLG. München van 8 Nov. 1918, welke een nauwkeurige copie is van eerstgenoemde; eveneens in het vonnis van het OLG. Hamm van 19 April 1918. Maar zelfs de beide eerste beslissingen kiezen toch per slot van rekening partij voor wat zij noemen de „mildere Bedeutung" van het V. A., en ook volgens het arrest van het OLG. Hamm „liegt die Auffassung am nachsten, der Erklarende habe jede Möghchkeit, ihn auf seine Erklarung festzulegen, vermeiden wollen"?.

* o. a. Gareis, Komm. ad § 145; Endemann, Lehrbuch I (1903), § 68 A. 18; Staudinger, Komm. ad § 145 A. 5 (zie ook Gesn. S. 49); Cosack, Lehrbuch. I (1921), § 83.

1 Das BGB. I (1903), S. 185 N. 17.

* S. 44.

• Visser-Kist III, blz. 15; Molengraaf!, LeidraadI, blz. 317/8; VeegensOppenheim III, blz. 89.

« Zie bv. Suyling, Inleiding, blz. 157; Polderman, Het openbaar aanbod, blz. 103; en voor Frankrijk: Démogue, Traité des Obl., No. 550.

• Meyers, WPNR. 2676, en minder duidelijk ook van Goudoever, blz. 268/9.-

' Zie voor Oostenrijk: beslissing van het OGH. van 30 Maart 1917, G. Z. Rv. 82/18, Fuchs, Erganzungsheft 1917, S. 12.

Sluiten