Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

men zich niet druk over deze kwestie, wel begrijpelijk, waar het V. A. zoo zelden een aanbod is. Meestal spreekt men, op het voorbeeld van de Motive I ad § 81 (S. 168), eenvoudigweg van herroepehjkheid tot de acceptatie zonder dit nader te preciseeren, of acht zoowel het een als het ander mogelijk *>

2) Eenigszins anders staat de zaak, wanneer men V. ook positieve beteekenis geeft en ook iets laat zeggen over de herroepehjkheid van het aanbod. De zin der clausule is dan deze, dat de aanbieder Zich wel in ieder geval met de acceptatie gebonden rekent, maar dan ook tot het uiterste van zijn vrijheid wil profiteeren. Zoo komt men tot het stelsel der onbeperkte wilsautonornie: zoolang hij de acceptatie niet in handen heeft, mag de aanbieder nog altijd op zijn voorstel terugkomen *. Als regel zou ik de V.-clausule in dezen ruimen zin willen interpreteeren: de offerent wil zoo lang mogelijk vrij bhjven, dat wil dus zeggen tot de aankomst van het antwoord. Natuurlijk, tenzij uitdrukkelijk of stilzwijgend uit de omstandigheden, zooals vroegere onderhandelingen, correspondentie, bhjkt, dat hij zich alleen van de onherroepehjkheid heeft willen vrij maken. Dan zullen wet of wetenschap den duur der herroepehjkheid moeten bepalen, waarbij men dan m. i. voor ons recht op de opvatting van Planck is aangewezen, zooals ik dat vroeger (blz. 73/4) heb uiteengezet.

Ik stap hiermee af van dit soort V. A. Het komt in de praktijk zóó weinig voor, dat het geen nut heeft er langer aandacht aan te besteden.

§ 3. Het Vrijblijvend Aanbod tegenover de Bindende Offerte

Het is mogelijk, zagen wij in de voorgaande paragraaf, dat de aanbieder zijn offerte met geen ander oogmerk „vrijblijvend" stelt als om tot de acceptatie de handen vrij te kunnen houden. Het beding doet dan alleen afbreuk aan een werkehjke

1 Bv. von Thur, t. a. p. S. 466.

2 Dit bedoelen misschien ook: Endemann, t. a. p. S. 323; Demburg, t. a. p. § 129 A. 7; Warneyer, Komm. ad § 145; OLG. Hamburg 14 Juli 1916 en OLG. München 8 Nov. 1918.

Sluiten