Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

kooper kan de wederpartij berichten, dat hij de bestelling zal uitvoeren, ofwel dat de overeenkomst niet doorgaat, m. a. w. hij kan zijn aanbod handhaven of hij kan het terugnemen. Weliswaar kan hij ook den prijs verhoogen, bv. in verband met een in den loop der onderhandelingen ingetreden prijsstijging, of in plaats van de 100 KG. slechts een gedeelte in uitzicht stellen, wanneer hij bv. voor de rest een beteren kooper heeft gevonden, maar rechtens is dit: terugnemen van het eerste voorstel verbonden met een nieuwe offerte. De wederpartij staat tegenover deze offerte weer even vrij als tegenover het oorspronkelijk V. A. Er is geen sprake van, dat zij met dien hoogeren prijs of met die gedeeltelijke levering genoegen zou moeten nemen; zij heeft wel geaccepteerd, maar alleen voor een partij van 100 KG. a ƒ 1.— het KG. De aanbieder heeft dus alleen een bevestigings- of annuleeringsrecht, geen eenzijdig wijzigingsrecht; hij heeft wel het tot stand komen der overeenkomst, maar niet haar inhoud in de hand1.

Ter ondersteuning van het bovenstaande wijs ik in de eerste plaats op de door mij gehouden Enquête. Vraag I4 : „Wanneer degene, die V. aanbiedt, na de acceptatie tot prijsverhooging overgaat, is de wederpartij -dan ook verplicht dien hoogeren prijs te betalen?" werd 34 maal ontkennend en slechts 1 maal bevestigend beantwoord, waaruit volgt, dat de aanbieder alleen het recht heeft zijn voorstel te handhaven of terug te nemen, zooals ook gezegd wordt in de Enquête van den Hansa-Bund (zie boven, blz. 97/8) en op verscheidene andere plaatsen 2. In gelijken zin spreekt Meyers8 van „de bevoegdheid om, nog na de ontvangst van de acceptatie, een streep door de gansche overeenkomst te halen".

Duidelijk is ook het vonnis van de 2e Kamer der A'damsche Rb. van 7 Maart 1919. Gedaagde had een vrijblijvende offerte gedaan van 400 a 500 KG. koperdraad, welke door eischeres was aangenomen. Van die aangeboden hoeveelheid was slechts

1 Vgl. boven, blz. 75.

* Bv. Starke, S. 473; Lieske in Deutsche Tiefbauzeitung 6 April 1921, S. 106; OLG. Augsburg 11 Nov. 1920; RG. 8 Dec. 1920; OLG. Königsberg 18 Jan. 1921.

• WPNR. 2676, blz. 155 N. 1.

Sluiten