Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

tatie van zijn recht gebruik maakt om het aanbod terug te nemen, zoodat men hier — in tegenstelling met het positieve — zou kunnen spreken van het negatieve standpunt. De acceptant, wiens verklaring onbeantwooróTDlijft, mag dus te werk gaan, alsof hij een uitdrukkehjk bevestigingsscbrijven had ontvangen; hij mag den aanbieder tot nakoming sommeeren, en, voor het geval deze niet aan de sommatie voldoet, een actie tot ontbinding (met schadevergoeding) instellen.

Het bovenstaande steunt in het bijzonder op de opvatting van de Duitsche rechtspraak en literatuur. Het standpunt van het Duitsche handelsverkeer is min of meer twijfelachtig. Vast staat, dat in de vroeger (blz. 115) genoemde „Gutachten" van de „Aeltesten der Kaufmannschaft" te Berlijn het zwijgen van den aanbieder als goedkeuring wordt beschouwd *> Het resultaat van de op 19 Januari 1920 door den Hansa-Bund gehouden 'Enquête is echter te dezen aanzien minder sprekend. Gevraagd was, of de aanbieder, op straffe van gebondenheid aan zijn aanbod, verplicht is zich onverwijld te verklaren, ingeval de acceptatie van de wedeipaxtij bij hem arriveert, waarop door 16 Handelskamers bevestigend en door 7 andere ontkennend werd geantwoord, terwijl 4 Kamers van verschillende opvattingen der door haar vertegenwoordigde firma's melding maakten *. Van eenstemmigheid was dus geen sprake, en daarom weigert Starke uit het zwijgen van den aanbieder tot een overeenkomst te besluiten. Hij beroept zich veelmeer op de omstandigheid, dat volgens 28 van de 30 Kamers de aanbieder volkomen vrij is zijn voorstel te handhaven of terug te nemen. Dat 16 Kamers de gestelde vraag bevestigend beantwoordden, schrijft hij toe aan een niet-scherp-onderscheiden tusschen wat handelsgebruik is en datgene, wat uit handelsoogpunt als doelmatig en gewenscht is te beschouwens.

Voor het positieve standpunt hebben zich eveneens uitgesproken de „Ausschuss" (waarschijnlijk van de Dresdener Handelskamer) voor handelsrecht en handelsgebruiken * en

1 Vgl. onder, blz. 120 N. 4.

» Starke, S. 473.

* Vgl. boven, blz. 12.

4 Sachsische Staatszeitung Nr. 87 S. 4 van 17 April 1920.

Sluiten