Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

Evenals het Nürnberger HAG. beroept zich het RG. dus op drie omstandigheden, nl. den aard der zaak, de rechtszekerheid, en de goede trouw.

Een verdere uitwerking van het negatieve standpunt vinden wij in een uitspraak van den tweeden Senat van het Reichsgericht dd. 20 Dec. 1921. De regel: „wie zwijgt, stemt toe", heet het daar, geldt met, wanneer de wederpartij verklaard heeft zich alleen door een bepaalde wijze van aanvaarden gebonden te achten, wanneer zij bv. directe levering en omgaande toezending der factuur verlangt. In zulk een geval is het uitgesloten het enkele zwijgen van den aanbieder zonder directe levering en toezending der factuur als toestemming te beschouwen. Die toestemming behoeft dan wel niet uitdrukkelijk medegedeeld te worden, maar zij moet toch blijken uit het onmiddellijk uitvoeren van de order en het toezenden van de rekening. Door enkel zwijgen komt geen overeenkomst tot Stand.

Het voorgaande spreekt eigenlijk vanzelf. Belangrijker is de opmerking, dat weliswaar de wederpartij het niet-antwoorden van den aanbieder op haar omgaande bereidverklaring als toestemming mag uitleggen, maar zich daaruit niet zonder meer de conclusie laat trekken, dat in zoo'n geval ook omgekeerd de aanbieder zich op zijn eigen zwijgen zou mogen beroepen in dien zin, dat nu de kooper de overeenkomst als gesloten moet beschouwen. Volkomen juist!—indien men althans, met het RG., het V. A. als U. T. O. beschouwt. De wederpartij is enkel bevoegd, maar niet verplicht het zwijgen van den aanbieder als toestemming te interpreteeren; zij mag het ook als afwijzing opvatten. En omdat op de wederpartij geen bepaalde verphchting rust, is er ook geen correspondeerend recht van den aanbieder om zijn eigen zwijgen als toesternming te beschouwen. De verkooper, die de wederpartij definitief aan haar verklaring wil binden, doet dus in ieder geval verstandig de overeenkomst te bevestigen. Anders kan het hem altijd overkomen, dat betaling van het verkochte wordt geweigerd.

Het negatieve standpunt wordt nog nader gepreciseerd in

Sluiten