Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

de consequentie van deze opvatting, het positieve standpunt, te aanvaarden. Integendeel luidt het slot van art. 9 der Noorsche wet aldus: „Komt een dusdanig aanbod binnen

redelijken tijd in van iemand, tot wien de mededeeling gericht was, en moet de ontvanger aannemen, dat dit een gevolg van zijn mededeeling is, dan zal hij onverwijld den aanbieder bericht geven, indien hij het aanbod niet wil aanvaarden. Bij gebreke daarvan wordt het aanbod als aangenomen beschouwd." (WPNR. 2831).

VII. Critiek op het negatieve standpunt

Mag nu de acceptant reeds bij zwijgen van de vrijblijvende partij de overeenkomst als definitief gesloten beschouwen? Men beweert het, op grond van den aard der zaak, de goede trouw, en de verkeerszekerheid. Een enkelen keer beroept men zich ook op de „Verkehrssitte", maar wij hébben reeds gezien, dat van een algemeen erkend handelsgebruik, dat den aanbieder tot een antwoord zou nopen, moeilijk sprake kan zijn. De handel staat veeleer op het standpunt, dat de aanbieder pas gebonden is, nadat hij de acceptatie van de wederpartij door een positieve verklaring heeft aanvaard, geheel dus als bij een U. T. O. De uitkomst der door ons gehouden Enquête het op dit punt aan duidelijkheid niets te wenschen over. En wel sprak zich bij de Enquête van den Hansa-Bund een meerderheid in tegengestelden zin uit, maar de Berlijnsche Handelskamer bv. bleek weer de opvatting der minderheid te zijn toegedaan. Zoodat ook voor Duitschland een beroep op de „Verkehrssitte" niet opgaat.

Wat nu te denken van de bewering, dat de gebondenheid van den aanbieder tengevolge van zijn zwijgen ligt in den aard der zaak? Onder den „aard der zaak" verstaat men dan zooveel als „het karakter van het V. A.". Men wijst erop, dat ook een vrijblijvende offerte meestal is een zeer bepaalde en volledige verklaring, en leidt daaruit af, dat de aanbieder reeds in de offerte zijn „animus obhgandi" heeft willen uitspreken. Diens toestemming is dus al gegeven, zoodat door de acceptatie van de wederpartij een overeenkomst ontstaat, die echter,

Sluiten