Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

Omgekeerd, wamieer de vordering wordt ingesteld tegen den tusschenpersoon 1, kan deze zich beroepen op de omstandigheid, dat hij de koopovereenkomst wel gesloten heeft, maar dat hij dit heeft gedaan als lasthebber van een derde. De tesschënpérsoon zal dan meestal den principaal in vrijwaring (groepen, en de eisch in vrijwaring zal worden toegewezen, indien de tusschenpersoon erin slaagt de overeenkomst van lastgeving te bewijzen. Erkent de principaal de lastgeving, dan kan hij aan deze erkenning toevoegen, dat de tusschenpersoon sléchts Vrijblijvend mocht verkoopen, maar deze ten onrechte niet onder dit beding heeft verkocht, zoodat hij krachtens art. 1844 1. 2 BW. niet gebonden is. Ofwel, dat de tusschenpersoon wèl vrijblijvend heeft verkocht, doch van een bevestiging of goeclkéüring zijnerzijds, noodig met het oog op het bëding V., niet is gebleken. In het reeds genoemde Alkmaarsche vonnis werd uitgemaakt, dat de principaal, nadat hij op verzoek van zijn lasthebber order tot verzending van het goed naar den kooper heeft gegeven, en is aangevangen te doen vervoeren, toch nog niet tegenover den lasthebber geacht kan worden de overeenkomst definitief te hebben goedgekeurd.

§ 5. Beperkingen en Versterkingen van het beding „Vrijblijvend" — De Combinatie „Vrijblijvend-tusschentijdsche verkoop voorbehouden"

De algemeene V.-clausule kan door een toevoeging worden bejiètkt of versterkt. Wordt aangeboden onder de conditie: i.vciilaufïg freibleibend" a, „unverbindhch, freibleibend bei grösserer Abhalrme"s, of „vrijbhjvend in verband met prijsverhooging", dan kan de aanbiédét alleen in beperkte mate of onder bepaalde omstandigheden, bv. prijsstijging, van zijn rechten gebruik maken. Veel meer gebruikelijk is een versterking van het beding.„vrijbhjvend" tot „absoluut-", „steeds-", „streng-", of „uiterst vrijbhjvend"4. Deze versterking heeft

1 Vgl. Rb. Alkmaar 10 April 1919.

• RG. 14 Oct. 1919.

* OLG. Rtostock 9 Juni 1915.

4 Rb. A'dam 6 Jan. 1911; OLG. Hamburg 12 Nov. 1919.

Sluiten