Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

AFDEELING II De Bijzondere Vrij blijvend - Clausule

In de voorgaande Afdeeling behandelden wij het beding „vrijbhjvend" zonder meer, waardoor de aanbieder hetzij tot de acceptatie, hetzij ook daarna het tot stand komen der overeenkomst in de hand houdt: de algemeene V.-clausule. Daartegenover staat de bijzondere V.-clausule, die niet betreft het tot stand komen der overeenkomst, maar den inhoud van het aanbod. Wil de aanbieder in laatstbedoelden zin vrij blijven, dan moet hij dit op ondubbelzinnige wijze te kennen geven; het enkele beding „vrijbhjvend" zonder verdere toevoeging is daartoe onvoldoende, al kan in een bijzonder geval door uitlegging worden vastgesteld, dat V. betrekking heeft op den genoemden prijs of op de aangegeven hoeveelheid, en niet op het aanbod in zijn geheel *. Er is dan ook geen sprake van, dat het beding „vrij blij vend"-zonder-meer zou beteekenen, dat de aanbieder zich op alle punten van zijn voorstel een wijzigingsrecht wenscht voor te behouden *. Wie een dergelijk vaag aanbod wil doen, moet duidelijk laten blijken, in welke opzichten hij niet gebonden wil zijn. Een enkel „vrijblijvend" aanbod geeft niet meer dan een bevestigingsof annuleeringsrecht.

Bij de bespreking der bijzondere V.-clausule houd ik mij zooveel mogelijk aan de indeeling van de vorige Afdeeling.

§ 1. Algemeene Opmerkingen

I. Formuleering

Het recht tot prijsverhooging wordt voorbehouden door middel van de volgende clausules: „prijzen zonder verbmding";

» Rb. Haarlem 7 Maart 1882; Hof A'dam 24 Febr. 1919; OLG. Oldenburg 14 Jan. 1920.

Vgl. Staub, § 346 A. 19; Dove, RuW. 1921, S. 99; OLG. Hamm 19 April 1918.

» Anders ten onrechte OLG. München 1 Mei 1916 en 8 Nov. 1918.

Sluiten