Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140

geven, dat de verschillende offerten elkander wedèrkeerig beperken. Ook een tusschenpersoon zal dikwijls onder deze condities aanbieden met het oog op de mogelijkheid, dat de waar reeds door zijn principaal of een anderen tusschenpersoon is verkocht.

De onzekere economische toestanden, die het gevolg waren van den wereldoorlog, deden memgen aanbieder tot een offerte onder prijs- of quantiteltsclausule besluiten. Het gebruik van de prijsclausule werd vooral in Duitschland zeer in de hand gewerkt door de valutamoeihjkheden en de vele aanzienlijke en plotsefinge prqsschornmelingen. De aanbieder, die de goederen in voorraad had, wilde gaarne van een eventueele prijsstijging profiteeren en bepaalde zich daarom tot het noemen van een voorloopigen prijs, waarop hij altijd nog kon terugkomen. En had hij de waar niet in voorraad, dan stelde hij zijn prijzen vrijblijvend met het oog op de mogelijkheid, dat zijn leverancier hem een prijs in rekening bracht, dien hij vanwege zijn verminderde koopkracht onmogelijk kon betalen, of die veel hooger was dan zijn eigen verkoopsprijs. —Wat de quantiteitsclausule betreft, ten gevolge van de goederenschaarschte, ontstaan door gebrek aan grondstoffen en fabrikaten, geraakte de bezitter der Waar in een „überlegene" positie, die hij trachtte uit te buiten door zich zoo lang mogelijk het beschikkingsrecht voor te behouden. Hij deed wel een aanbod, maar behield zich tegelijkertijd het recht voor de aangeboden partij in haar geheel of voor een gedeelte aan een beteren kooper af te staan.

Uit het arrest van den HR. van 24 Januari 1924 valt op te maken, dat het beding „tusschentijdsche verkoop voorbehouden" tegen het eind van 1918 tot de bestendig gebruikehjké bedingen behoorde. Toch is van deze clausule lang niet zooveel gebruik gemaakt als van het beding „vrijbhjvend", en hetzelfde kan gezegd worden van de prijsclausule. Dit is vooral hieruit te verklaren, dat de leverancier met deze clausules veelal geen andere bedoeling heeft als vrij te blijven ondertusschen aan anderen te verkoopen, resp. niet aangesproken te kunnen worden tot levering tegen den eerstgenoemden prijs, hetgeen evengoed met de algemeene V.-clausule te bereiken ish Boven1 Zie boven, blz. 108.

Sluiten