Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

dien heeft de verkooper, die gewoon „vrijbhjvend" aanbiedt, de bevoegdheid om de acceptatie van de wederpartij geheel naar goedvinden af te wijzen, ja is eerst gebonden na deze acceptatie door een positieve verklaring te hebben aanvaard. Geen wonder dus, dat hij liever van deze clausule gebruik maakt, die hem, zij het dan ook op eenigszins andere wijze, alles geeft, wat hij wenscht, en nog veel meer. De prijsclausule is dan ook in verscheidene branches (het bankbedrijf, den graanhandel, houthandel, lederhandel, scheeps- en machinebouw, steenkolenhandel, tabakshandel, zaadhandel e. a.) onbekend of althans minder gebruikelijk ». Zij komt vooral voor in prijscouranten, in het algemeen bij ongevraagde offerten, minder bij persoonhjke aanbiedingen (gevraagde offerten) *.

III. De stilzwijgende prijs-(quantiteits-)clausule

Een beperking van de gebondenheid ten opzichte van den inhoud van het aanbod zal menigmaal uit de conerete omstandigheden en het handelsgebruik moeten worden afgeleid; dit is een kwestie van uitlegging. Zoo hebben we in Hoofdstuk III8 reeds gezien, dat in openbare koopaanbiedingen stilzwijgend de voorwaarde „zoolang de voorraad strekt" is inbegrepen. Dit geldt o. a. voor prijscouranten, catalogi, en ook voor den warenautomaat, waarbij de gebondenheid vanzelf beperkt is tot de in het toestel aanwezige voorwerpen. De conditie „tnsschentijdsche verkoop voorbehouden" hgt stilzwijgend in de offerte opgesloten, wanneer een groothandelaar een totaal-voorraad of een restpartij van de hand wil doen, en de bedoeling van partijen alleen op een koop van den voorraad als zoodanig en niet op een gewonen generieken koop gericht is *. Dat deze clausule zonder meer in alle koopaanbiedingen zou zijn inbegrepen, is alleen aan te nemen in troebele tijden, wanneer het voorbehoud zoozeer tot gewoonte

1 Zie Conclusie 2 ad Vraag I' der Enquête.

2 Zie Opm. No. 10 en No. 112 ad Vraag I' der Enquête.

* Zie boven, blz. 49 w.

* Handelsgericht Ravensburg bij Busch, Bd. 37 (1878), S. 342.

Sluiten