Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

151

art. 1292 BW. I. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar het artikel van Meyers in WPNR. Nos. 2420—2422.

Ook in dit geval moet men aannemen, dat de afnemer zich mag houden aan den gestelden prijs, de genoemde hoeveelheid, zoolang de verkooper niet een (redelijke) wijziging heeft getroffen.

Wanneer is aangeboden onder de conditie „tusschentijdsche verkoop voorbehouden" en de partij in haar geheel aan een ander is verkocht, kan men een zoodanig voorstel ook beschouwen als een gewoon herroepehjk aanbod. Tot de ontvangst der acceptatie heeft de aanbieder het recht zijn offerte door een bepaalde handeling, in casu een tusschen tij dschen verkoop, ongedaan te maken. Een soort aanbod onder ontbindende voorwaarde dus *.

1 Wèl verbiedt art. 1501 BW. een prijsclausule in den hier bedoelden zin. Zie boven, blz. 145.

' Vgl. HR. 24 Jan. 1924, OLG. Hamm 19 April 1918; Sieberg, S. 26.

Sluiten