Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

Evenals in Atjeh moet ook hij de Dajaks de man die met een meisje uit een andere vestiging trouwt, deze volgen naar haar woonplaats. x)

Ook de inlandsche burgers in de Minahassa — d.i. een bevolkingsklasse tusschen Europeanen en Inlanders 2) — waren verplicht om in wijken te wonen s).

Op het eiland Boeroe was het verboden (poto) om in het huis waarin iemand overleden was te blijven wonen, of zich in de onmiddellijke nabijheid daarvan te blijven ophouden. Zoowel het huis als de grond was dan verboden. Ten einde nu het herhaalde verhuizen, hetwelk bij elk sterfgeval zou moeten plaats hebben, te voorkomen, verwijderde men den zieke, wanneer het te voorzien was, dat zijn einde nabij was, naar een afgelegen plek, opdat hij daar zijn laatsten adem zou kunnen uitblazen. Dit gebruik is wel een van de voornaamste oorzaken, dat de Alfoeren van Boeroe in weerwil van alle door het bestuur aangewende pogingen om hen in geregelde kampongs te vereenigen, nog zoo verspreid zijn blijven wonen *).

In Bah vond de vrijheid van verhuizen eertijds van de zijde der vorsten tal van belemmeringen. De vorst van Bangh nam zelfs de voorzorg om bij vertrek van zijn onderdanen, die uit armoede veel in Boeleleng gingen werken, hunne vrouwen en kinderen te laten vasthouden. De verhuisvrijheid is ten zeerste bevorderd door den invloed van het Indische gouvernement die haar contractueel wist te bedingen. Vreemdelingen hadden van de dessa vergunning noodig zich te vestigen, welke vergunning alleen verleend werd wanneer van den aanvrager niets ongunstigs viel te ontdekken en de vestiging zonder nadeel voor de eigen burgers kon worden toegelaten 5).

Zooals op Java werd dikwijls op de woonvrijheid inbreuk gemaakt doordat om verschillende redenen, last werd gegeven om dorpen of gehuchten te verplaatsen. 8)

!) T. L. en V. dl. 80 blz. 405. *) Encyclopedie I, blz. 422.

3) Adatrechtbundel IX blz. 39, T. L. V. dl. 70 blz. 620.

«) Wilken I blz. 56.

*) Korn blz. 94 en 96.

6) Ind. Gen. 1915—1916 blz. 121.

Men vertelt dat een der Gouverneurs van Celebes en onderhoorig-

Sluiten