Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

§ II. Zelfbestuursgebied.

Inlanders, Vreemde Oosterlingen en Europeanen.

In de paragraaf handelend over het recht tot wonen in een zelfbestuur op Java, werd reeds opgemerkt1), dat voor soortgelijke streken de woonvrijheid kan beperkt zijn door regeeringsbepalingen, hetzij van centraal, hetzij van gewestelijk gezag uitgaande, dan wel door landschapsmaatregelen, en dat uit de politieke contracten dient te binken, wie van beiden bevoegd is ten deze voorschriften te geven. Deze politieke contracten van vóór 1857 zqn vrijwel onbereikbaar noch volledig te vinden. *)

Bovendien was onze aanraking met vele streken van de Buitengewesten toen nog zeer gering.

Intusschen kan buiten beschouwing gelaten worden, wie, volgens die oude contracten, de bevoegdheid had, het woonrecht in eenig landschap te regelen, daar dezerzijds uit dit tijdvak geen enkele regeling, noch van de regeering, noch van het zelfbestuur uitgaande bekend is.

!) Blz. 42 e.v. ») Spit, blz. 13.

4

Sluiten