Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

de; vrijheid om te reizen zeer beperkt, daar het aldus aan de willekeur van de plaatselijke overheid werd overgelaten, of aan zoo iemand een pas zou worden verleend, m.a.w. of hij zou kunnen reizen.

In dit verband dient nog te worden vermeld, dat bij publicatie van den Luitenant-Gouverneur-Generaal van 22 December 1829 (Stb. 1829 no. 132) het verboden werd een inlandsche bediende, voorzien van een behoorlijken pas, anders dan tegen een borgstelling van vier honderd gulden — of een personeelen borgtocht ten beloope van die som (Stb. 1836 no. 11) — te verbeuren, indien zoodanige bediende, gedurende de drie eerste jaren van zjjn verbhjf in Nederland, door zijnen meester werd verlaten, vanwege het gouvernement aldaar opgenomen, verzorgd en naar Java teruggevoerd werd. Bij resolutie van den Gouverneur-Generaal in rade van 29 Mei 1830 (Stb. 1830 no. 25) werd de redactie van dat voorschrift herzien.

De inhoud bleef echter gelijk, alleen dat genoemde bepaling voortaan niet uitsluitend meer zou gelden voor inlandsche bedienden, doch ook voor hen die behoorden tot de Chineesche of daarmee gelijkstaande natiën ; voor christen bedienden zouden deze regelen echter niet gelden. *)

De vrijheid van beweging van deze personen was dus nog eens extra beperkt.

Op een bijzondere wijze werd het recht tot reizen van vreemde Oosterlingen naar en door de Preanger-Regentschappen beperkt.

We zagen reeds a), dat het verbhjf van deze bevolkingsklasse, in dit ressort in het algemeen was verboden.

In verband hiermee werden de residenten der omliggende gewesten bij resolutie van den Gouverneur-Generaal in rade van 6 Juni 1820 (Stb. 1820 no. 27, jo. Stb. 1821 no. 4 en Stb. 1836 no. 4) aangeschreven, voortaan geen passen aan zich naar de PreangerRegentschappen begevende vreemde Oosterlingen te verleenen, tenzij deze in het bezit waren van een bnzonder vergunningsbewijs van den resident van dat gewest.

Een tweede bijzondere beperking van het reizen, betrof de Javanen, die naar Borneo wenschten te vertrekken.

») Zie ook Stbl. 1836 No. 11. ») Blz. 31.

Sluiten