Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

personen." De regeling van Banka voegt hier nog aan toe, dat de verhuizenden bovendien van hunne vroegere hoofden vergunning tot hunne verhuizing moesten bekomen hebben.

In meerdere gewesten werd aan de dorpshoofden opgedragen er nauwkeurig toezicht op te houden, dat geene personen buiten hunne voorkennis zich onder het gebied hunner kampongs zouden nederzetten, of deze metterwoon verlaten *).

Verder moesten zg toezien, dat de bewoners der dorpen geene personen niet tot het dorp behoorende des nachts herbergden zonder hunne voorkennis en toestemming 2).

De districtshoofden hadden hier en daar 8) den plicht er tegen te waken, dat niemand zich buiten den omtrek der dorpen zou vestigen, zonder vooraf daartoe hunne vergunning te hebben bekomen.

In dit verband dient nog te worden gewezen op enkele plaatselijke regelen.

Zoo werd bij verordening van den Gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden d.d. 12 September 1878, opgenomen in de Javasche Courant van 4 October d.a.v., eene regeling getroffen, betreffende de registratie van inlandsche bedienden te Kotaradja en voorwerken en Oleh-leh.

Daarbjj werd elke ontslagen inlandsche bediende verphcht aan het bestuur mededeeling te doen in welke buurt of kampong hij verbhjf wilde houden. Ook het hoofd der buurt of kampong waarin een pas ontslagen bediende zich vestigde, moest daarvan kennis geven.

Vervolgens werd door den resident van Sumatra's Oostkust bij zijne verordening van 27 Augustus 1887 (Javasche Courant van 16 September 1887) straf bedreigd tegen Inlanders en vreemde Oosterlingen niet behoorende tot de oorspronkehjke bevolking van Sumatra, welke op ondernemingen van landbouw werden aange-

f) Artikelen 222 Palembang, 219 Riouw, 222 Zuid-Oost-Borneo, 261 Celebes, 233 Menado, 219 Ambon, 220 Timor, 224 Bali en Lombok, 227 Oostkust van Sumatra, 232 Billiton en 218 Djambi.

l) Artikelen 248 Sumatra's Westkust, 218 Palembang, 214 Lampongsche districten, 215 Riouw, 220 Atjeh, 228 Banka, 216 Zuid-OostBórneo, 255 Celebes, 227 Menado, 216 Ambon, 214 Timor, 217 Bali en Lombok, 221 Oostkust van Sumatra, 226 Billiton en 214 Djambi.

*) Artikelen 255 Sumatra's Westkust, 221 Lampongsche districten, 227 Atjeh en 235 Banka.

Sluiten