Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

troffen zonder een aannemelijke reden van hun aanwezen aldaar op te geven.

Ten slotte werden bij verordening van den resident der Lampongsche districten van 18 Februari 1887 (Javasche Courant van 12 April 1887) de bestaande bepalingen tot bevordering van netheid, zindelijkheid, veiligheid en orde voor Inlanders ter hoofdplaats Telok-Betong aangevuld als volgt:

„Straf wordt bedreigd tegen hem die zich binnen het gebied der hoofdplaats bhjft ophouden, nadat hem de vergunning tot vestiging door den Magistraat werd geweigerd, dewijl geen twee der meest gegoede ingezetenen verklaard hebben, hem te kennen voor een goed en onschadelijk persoon."

Vreemde Oosterlingen.

Het recht tot wonen van vreemde Oosterlingen in de Buitengewesten was in het algemeen beperkt zooals dat voor Java hiervoor x) beschreven is.

De regelingen vervat in Stb. 1866 no. 57, 1866 no. 56 en 1872 no. 40 zijn met hetgeen daaromtrent reeds werd opgemerkt, behoudens eenige uitzonderingen ook voor die gewesten van toepassing, zoodat het wijkenstelsel ook daar verplichtend was zoowel voor Chineezen als voor andere vreemde Oosterlingen 2).

De bepahngen in de twee eerstgenoemde staatsbladen golden oorspronkelijk voor geheel Nederlandsch-Didië.

Bij ordonnantie van 21 September 1866 (Stb. 1866 no. 101) evenwel, werden zij niet van toepassing verklaard op de residentie Riouw en onderhoorigheden.

Waren de gewijzigde bepalingen al tot stand gekomen bij kroonordonnantie, toch moet ovengenoemd wijzigend voorschrift van 1866, vastgesteld bij een ordonnantie, niet als onwettig worden beschouwd, omreden de medewerking van de kroon bij de tot standkoming van de voorschriften van 1866 niet uit het staatsblad blijkt.8)

*) Blz. 67.

*) In bijna alle reglementen tot regeling van het rechtswezen op de Buitengewesten komt deze bepaling voor : „Ten aanzien van de toelating en nederzetting van Chineezen, Arabieren en andere vreemde Oosterlingen zullen de bijzondere daaromtrent bestaande of later uit te vaardigen verordeningen worden in acht genomen."

») Blz. 76.

Sluiten