Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

Van deze voorschriften is meerdere malen misbruik gemaakt.

Sommige ambtenaren toch, die niet graag zagen dat Inlanders uit hun ressort wegtrokken, beletten zulks rechtstreeks, of wisten het verhuizen onmogelijk te maken door het ploegvee van den vertrekkende aan te houden, of door niet toe te staan dat hij zjjn woning verkocht of meenam.

De regeering waarschuwde ernstig tegen zulke of andere verkeerde handelingen (B. B. 1509).

Op de plaats van bestemming der reis moesten deze passen worden afgeteekend door of namens het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Op tusschenplaatsen gedurende de zeereis, waar de personen hier bedoeld, langer dan 3 maal 24 uur vertoefden, waren zij verplicht den pas ter viseeiïng aan te bieden aan het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Dj den loop der jaren bleek deze bepaling het verkeer nog te zeer te beperken, weshalve bij ordonnantie van 24 Juli 1886 (Stb. 1886 no. 125) de havenmeester te Anjer (Bantam) bevoegd werd verklaard, zeepassen af te geven aan Inlanders behoorende tot de oorspronkelijke bevolking van Java en Madoera. Om gelijke redenen werd bij ordonnantie van 6 November 1889 (Stb. 1889 no. 236) aan den zoutverkooppakhuismeester te Laboean (afdeeling Tjaringin, residentie Bantam) dezelfde bevoegdheid gegeven. *)

Was het voor Inlanders behoorende tot de oorspronkelijke bevolking van Java en Madoera, na de inwerkingtreding van deze verordening voor reizen over die eilanden niet meer verplicht passen bjj zich te hebben, de mogelijkheid bleef voor hen bestaan, om voor dergelijke reizen zich toch van een pas te voorzien. De regeering wenschte het passenstelsel dus voor hen als facultatief instituut te handhaven.

Zij deed dit met een bepaald oogmerk. Dl zijn circulaire van

door wien die documenten werden afgegeven, en dat het signalement van den persoon ten wiens behoeve de vergunning of de zeepas werd uitgereikt, daarin moest worden opgenomen.

*) Bij ordonnantie in Stb. 1904 no. 378 werden de controleurs bij het binnenlandsch bestuur in de contröle-afdeelingen Djoewana en Sidajoe, ieder binnen zijn ressort, bevoegd verklaard, tot het afgeven van deze zeepassen.

Sluiten