Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134

te zijn, zoo maar geen passen konden worden afgegeven voor reizen naar de Vorstenlanden, doch dat daarop eerst de betrokken resident moest worden gehoord, en dat, zoo door hem bezwaar gemaakt werd den gevraagden pas te verleenen, zulks ook niet mocht geschieden zonder uit(hukkehjke machtiging van de regeering.

Toen in 1863 het passenstelsel voor Inlanders en vreemde Oosterlingen werd herzien, werd bovenstaande regeling uitdrukkehjk gehandhaafd.

Enkele jaren later kwam men evenwel tot de overtuiging, dat er geen reden meer was om het reizen in de Vorstenlanden aan eenige bijzondere beperking te binden, weshalve tyjj ordonnantie van 2 Juli 1870 (Stb. 1870 no. 80) het reizen'vin* Soerakarta en Djokjakarta ook voor vreemde Oosterlingen en hadjies aan geen andere bepalingen meer gebonden werd, dan die, welke ook elders op Java en Madoera golden.

Bij de bespreking van het recht tot verblijf van vreemde Oosterlingen in de Vorstenlanden 1), werd reeds vermeld hoe in 1891 werd teruggekomen op de gehjkstelling van de Vorstenlanden met de overige gewesten van Java en Madoera ten aanzien van het recht tot wonen en reizen.

Naar hetgeen daar werd opgemerkt, mag hier worden verwezen.

Europeanen.

Toen bij ordonnantie in Stb. 1861 no. 40 eene nieuwe regeling op de toelating en vestiging van Europeanen in Nederlandsch-Indië tot stand kwam, werd daarbij bepaald, dat een vergunning tot inwoning in Nederlandsch-Indië medebracht, dat men ook vrijelijk door Indië zou mogen reizen, behoudens de bijzondere voorschriften, omtrent enkele gedeelten van Indië vastgesteld of nader vast te stellen.

Reeds bij gouvernementsbesluit van 5 November 1861 (Stb. 1861 no. 109) kwam, met wettiging van wat reeds feitelijk bestond, voor de Vorstenlanden zulk een mtzondeimgsregeling tot stand.

Voorgeschreven werd daarbij, dat Nederlanders en Vreemdelingen in Nederlandsch-Dadië ter inwoning toegelaten, voor reizen in de residenties Soerakarta en Djokjakarta eenen pas noodig hadden.

*) Blz. 98.

Sluiten