Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

137

de gewesten Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten en Palembang.

Bij ordonnantie van 18 Januari 1870 (Stb. 1870 no. 13) voor het gewest Zuider- en Oosterafdeebng van Borneo.

Bij ordonnantie van 27 Juli 1870 (Stb. 1870 no. 91) voor het gewest Amboina en onderhoorigheden.

Bij ordonnantie van 27 Juli 1870 (Stb. 1870 no. 92) voor het gewest Ternate.

Bij ordonnantie van 12 Mei 1880 (Stb. 1880 no. 100) voor het gewest Menado.

Bij ordonnantie van 4 December 1883 (Stb. 1883 no. 271) voor de Sangi- en Talaud eilanden.

Bij ordonnantie van 22 Maart 1888 (Stb. 1888 no. 60) voor het gewest Bah en Lombok.

Bij ordonnantie van 20 Juni 1898 (Stb. 1898 no. 194) voor de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

Bij ordonnantie van 12 April 1898 (Stb. 1898 no. 141) voor het gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden.

Al die regelingen volgen min of meer als voorbeeld de desbetreffende Java-verordening van 1863.

Ze zijn echter geenszins eenvormig. Bij eenige gemeenschappelijke bepalingen komen zeer groote verschillen voor.

Voor een overzicht van deze voorschriften, welke den toestand betreffende het reizen van Inlanders en vreemde Oosterlingen op de Buitengewesten jarenlang geheel beheerscht hebben, is het n.b.m. de beste methode om alle verordeningen, met uitzondering van die welke pas in 1898 ontstonden, in eens aan een onderzoek te onderwerpen, daarbij de oudste desbetreffende regeling — die van Celebes en onderhoorigheden — als uitgangspunt nemend.

Dadehjk valt dan op, dat zeer veel verschil in redactie wordt aangetroffen, ook dan, wanneer daartoe geen reden bestaat, en zulks alleen aanleiding kan geven tot misverstand.

Het opschrift van deze verordening voor Celebes luidde : „tot wijziging van het, krachtens Stb. 1816 no. 25, voor Inlanders en daarmee gelijkgestelden werkende passenstelsel."

Tn geen der andere verordeningen werd op deze plaats nog gesproken over „krachtens Stb. 1816 no. 25", dit was ook overbodig

Sluiten