Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

personen, alsdan werd een pas van zeker model geeischt. Ambon en Ternate hadden voor reizen buiten het betrokken gebied noch voor landreizen noch voor zeereizen eenig voorschrift.

De desbetreffende regelen waren dus daar nog onvollediger dan de reeds genoemde. Het reisreglement van Timor eischte bij reizen van de hier bedoelden buiten het gebied der residentie eenen pas van een zeker model. Hier bestond dus meer volledigheid, daar dit reizen niet beperkt was tot land- of zeereizen.

Ook in de reglementen van Sumatra's Westkust, Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang en Menado werd van daar te huis behoorende inboorlingen voor reizen over land en over zee buiten het gebied van het. gewest hunner inwoning een pas gevorderd volgens zeker model opgemaakt.

Bah en Lombok hadden eveneens het voorschrift, dat voor reizen buiten dat gewest dat is dus ter zee, daar reizen over land, waarbij de grenzen van dat gewest overschreden worden onmogelijk is, — de Inlanders waarover hier wordt gesproken, van een bepaalden pas moesten zijn voorzien.

Dit betrof echter hier alleen de Inlanders behoorende tot de inheemsche bevolking der landschappen onder rechtstreeksch bestuur. Werd nu in het voorgaande aangeteekend, dat de oorspronkelijke bevolking van de meeste besproken gewesten zonder pas mochten reizen over land — en in vele dier gewesten, ook over zee — binnen de betrokken ressorten, dit beteekent niet, dat dergelijke reizen zonder passen ondernomen moesten worden.

Neen, in alle gevallen, dat hier zonder pas mocht worden gereisd, en hierin kwamen alle genoemde verordeningen overeen, bleef de mogelijkheid bestaan daartoe eenen pas aan te vragen.

Het nut van zulk een vrijwilb'gen pas zal wel, evenals op Java gezocht moeten worden, in de omstandigheid, dat men dezen gebruikte als identiteitsbewijs.

Bij wien moest nu zoo'n pas worden aangevraagd en wat moest er mee geschieden ?

Dit is, zooals met elk ander onderdeel van deze regelingen wederom in vele gewesten verschillend.

In Celebes, West-Borneo en Menado werd de pas verleend door of namens het Hoofd van plaatsehjk of gewestehjk bestuur der plaats van inwoning van den reiziger; in Banka geschiedde dit

Sluiten